Загальні терміни з курсу Економіка підприємства

«Ноу-хау»

Акордна система оплати праці

Акціонерне підприємство

Амортизація

Банкрутство

Беззбитковість

Бізнес-план

Валова продукція

Валовий оборот

Валовий прибуток

Валові витрати виробництва та обігу

Валові капітальні вкладення

Винахід

Виробіток

Виробни́ча інфраструктура

 Виробни́ча інфраструкту́ра

Виробнича структура підприємства

Виробни́чий процес

Виробничий цикл

Виробничі основні засоби

Виробничою структурою підприємства

Виручка від реалізації продукції

Витрати виробництва

Витрати майбутніх періодів

Відновна вартість основних засобів

Відрядна форма оплати праці

Внутрішньозаводський оборот

Гудвіл

Демпінгова ціна

Диференційований (сегментований) маркетинг

Економічна безпека підприємства

Економі́чна ефективність

Економічні витрати виробництва

Ефективність виробництва

Залишкова вартість основних засобів

Заробітна плата

Збиток

Змінні витрати

Інвестиції

Інноваційний процес

Іннова́ція

Інфраструкту́ра

Калькулювання

Капітальне будівництво

Картель

Колективний договір

 Командитне товариство

Комерці́йна таємниця

Конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність підприємства

Консорціуми

Концентрований маркетинг

Концепція маркетингу

 Концерн

Кор́исна модель

Корпорація

Кошторис виробництва

Лізинг

Ліквідаційна вартість основних засобів

Ліце́нзія

Маркетинг

Міжнародний лізинг

 Моральне спрацювання основних засобів

Науково-технічний прогрес

Недиференційований (масовий) маркетинг

Незавершене виробництво

Нематеріальні активи

Нематеріальні ресурси

Непрямі витрати

Норми амортизаці

Оборотні кошти

Оборотні фонди

Оперáції

Оперативний лізинг

Оплата праці

Організаційна структура управління підприємством

Основні засоби (ОЗ)

Основні невиробничі засоби

Оцінка основних засобів

Патентом

Первісна вартість основних засобів

Період окупності інвестицій

Персонал (кадри) підприємства

Підприємницький ризик

 Підприємство

Планування

Платоспроможність підприємства

Погодинна форма оплати праці

Портфельні інвестиції

Посада, або службове положення працівника

Постійні витрати

Поточна (фактично досягнута) виробнича

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Прибуток від звичайної діяльності

Прибу́ток

Прогнозування

Прогнозування

Продуктивність праці

Проектна виробнича потужність

Промисловий зразок

Промислово-виробничий персонал

 Промислово-фінансова група (ПФГ)

Професія (фах)

Прямі інвестиції

Раціоналізаторська пропозиція

Реалізованапродукція

Реальні інвестиції

Резервна потужність

Резюме бізнес-плану

Ремонт

Рентабельність

Реструктуризація

Ро́ялті

Санація

Сервісний лізинг

Серійне виробництво

Сертифікація продукції

Синдикати

Собівáртість продукції

Соціальна інфраструктура

Спеціальність

Стандартизація продукції

Статут підприємства

Тактичне планування

Тарифна система

Тари́фна ста́вка

Тарифно-кваліфікаційний довідник

Техніко-технологічна база (ТТБ)

Технічний розвиток підприємства

Технологі́чний проце́с

Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено «ТОВ»)

Товариство з повною відповідальністю

Товарна продукція

Товарні знаки

Трест

Трудові ресурси

Трудові ресурси підприємства

Трудомісткість

Управління підприємством

Фізичне спрацювання основних засобів

Фінансова діяльність підприємства

Фінансовий лізинг

 Фінансові Інвестиції

Фінансові ресурси

Фонди обігу

Холдинг

Ціна товару

Чиста продукція

Чистий прибуток

Чисті капітальні вкладення

 

1