Загальні питання з курсу Українська мова

Список питань

1.  Поняття національної та літературної мови. Ознаки літературної мови.

2.  Українська мова як державна. Функції державної мови.

3. Поняття престижу мови, способи його забезпечення.

4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

5. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української       літературної мови.

6. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.

7. Основні ознаки функціональних стилів.

8. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового та наукового стилів.

9.  Поняття культури мови та культури мовлення.

10.  Комунікативні ознаки культури мовлення.

11. Суржик як показник низької культури мовлення.

12. Нормативність і правильність мовлення.

13. Мовні норми та мовленнєвий етикет.

14. Лексикологія як розділ мовознавчої науки. Слово як одиниця лексики.

15. Лексика української мови з погляду її походження.

16. Особливості лексичних засобів ділового мовлення

17. Використання синонімів у ділових паперах

18. Специфіка вживання омонімів

19. Пароніми у діловому спілкуванні.

20. Мовні штампи та кліше у фаховому мовленні податківців, юристів, економістів.

21. Основи вчення про термін і термінологію: вихідні поняття і терміни.

22.  Загальновживана лексика. Професійна лексика. Термінологія. Номенклатура.

23. Термінознавство та термінографія.

24. Джерела української термінології.

25. Класифікація термінологічних одиниць.

26. Сучасні проблеми української термінології.

27. Спілкування як вид соціальної взаємодії. Функції спілкування.

28. Види і форми професійного спілкування.

29. Невербальні компоненти спілкування.

30.Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Види публічного мовлення.

31. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій.

32. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

33. Індивідуальні форми фахового спілкування

34. Стратегія поведінки під час ділової бесіди.

35. Етикет телефонної розмови.

36. Форми колективного обговорення професійних проблем.

37.  Мистецтво перемовин.

38. Збори, нарада як форми прийняття коллективного рішення.

39. Правила ведення дискусії.

40. Основні поняття діловодства.

41. Критерії класифікації документів. Національний стандарт України.

42. Вимоги до укладання то оформлення документів.

43. Вимоги до текста документа.

44. Переклад, види перекладу

45. Явище тавтології як сосбливий вид повтору.

46. Синонімічні засоби ділового мовлення. Евфемізми.

47. Поняття про мовні штампи і кліше.

48. Особливості вживання іменникових форм у ділових текстах.

49. Прикметник в офіційно-діловому стилі. Ступені порівняння прикметників.

50. Правила передачі цифрової інформації. Узгодження іменника з числівником.

51. Функціонування займенникових форм у діловому мовленні.

52. Особливості вживання службових частин мови у діловому стилі.

53. Загальні риси синтаксису у ділових паперах.

54. Мовні помилки, їх види.

55. Поняття про мовний етикет.

56. Різниця між мовою, мовленням, спілкуванням.

57. Поняття тексту, його структурна організація.

58.  Правила ділового листування.

 

1