Главная->Математика->Содержание

Загальні питання з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»

Перелік питань з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»

1.. Означення подій, класифікація випадкової події

2.. Операції над подіями

3.. Відносна частота, статистична ймовірність події. Ймовірність випадкової події

4. Геометрична ймовірність

5.. Правила комбінаторики

6. Означення перестановок

7. Означення розміщення

8. Сполуки, основні властивості

9. Формула додавання ймовірностей випадкових подій

10. Залежні та незалежні події

11. Формула множення ймовірностей

12. Ймовірність появи хоча б однієї події

13. Формула повної ймовірності

14. Формули Байєса

15. Основні поняття повторних незалежних випробувань

16. Формула Бернуллі

17. Найімовірніше число появ події в схемі Бер

18. Локальна теорема Муавра-Лапласа

19. Локальна функція Лапласа

20. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа

21. Інтегральна функція Муавра-Лапласа

22. Теорема Пуассона

23. Формула обчислення ймовірності відхилення

24. Означення та приклади ВВ

25. ДВВ

26. Означення інтегральної функції

27. Означення диференціальної функції

28. НВВ

30. Математичне сподівання ДВВ та НВВ

31. Дисперсія ДВВ та НВВ

32. Початкові та центральні моменти ДВВ та НВ

33. Мода та медіана ДВВ та НВВ

34. Асиметрія та ексцес

35. Означення багатовимірної ВВ

36. Функція розподілу ймовірностей двовимірно

37. Кореляція

38. Означення коефіцієнта кореляції

39. Умовний закон розподілу

40 Алгоритм знаходження функції неперервног

41. Біноміальний закон розподілу

42. Геометричний закон розподілу

43. Закон Пуасона

44. Гіпергеометричний закон розподілу

45. Рівномірний розподіл

46. Експоненційний розподіл

47. Нормальний закон розподілу

48. Теорема Чебишова

49. Предмет і задачі мат статистики

50. Утворення вибірки

51. Статистичні розподіли вибірки

52. Емпірична функція розподілу

53. Геометричне зображення статистичних розподілів

54. Означення вибіркової середньої

55. Середньоквадратичне відхилення

56. Емпіричні початкові т центральні моменти

57. Асиметрія та ексцес вибірки

58. Статистичні оцінки

59. Метод моментів

60. Метод найменших квадратів

61. Інтервальні статистичні оцінки

62. Довірчі інтервали для параметрів норм розпо

63. Статистична гіпотеза та стат критерій

64. Перевірка гіпотез:Критерій Пірсона

65. Перевірка гіпотез:Критерій колмагорова

66. Основні поняття дисперсійного аналізу

67. Однофкторний експеримент.Фішер-Снедеко

68. Функціональна, стат та кореляційна залежніс

69. Вибірковий коефіцієнт кореляції

70. Рівняння простої лінійної регресії

 

1