Главная->Право->Содержание

Загальні питання з курсу Право

Основні теорії походження держави.

Конституційний статус Президента України.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Сис-ма цивільного права України.

Правовідносини.

Республіка

Поняття і ознаки держави.

Верховна Рада України:склад і порядок формування.

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.

Обєктивна сторона правопорушення.

Основні функції держави.

Повноваження ВР України.

Строки, терміни в цивільному праві України

Державна форма банку.

Форма державного правління.

Виборча система.

Характеристика механізму держави.

Виконавча влада в Укр,функції,система,порядок формування

Загальна характеристика договору-найму(аренди).

Джерела банківського права Укр.

Державний службовець

Службовий злочин

Форма держави: поняття та основні елементи.

Судова влада в Україні: поняття, функції, система.

Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави та види.

Державний бюджет України: поняття та порядок прийняття.

Закон

Суверенітет

Форми державного правління.

Право інтелектуальної власності в Україні.

Загальна характеристика договорів міни і дарування.

Зміст та суб’єкт фінансово-правових відносин.

Бюджетний процес

Конституція

Форма державного устрою

Податкова політика

Господарські договори

Кримінальне право як галузь

Виборче право розуміється в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

РОБОЧИЙ ЧАС

Форма державного правління

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини.

Контракт

Працівник

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

Набувальна давність

Політичний режим:види та суть.

Платники податків.

Поняття та структура правовідносин.

Склад злочину

Українська форма правління характеризується як мішано президенсько–парламенська республіка.

Загальна характеристика конституцыйно-праової реформи в Україні.

Політика держави у боротьбі зі злочинністю передбачає комплекс заходів, серед яких головну роль виконують заходи соціального, економічного, політичного, правового, організаційного і культурно-виховного характеру.

Право

Цінні папери

Місцеве самоврядування в Україні:поняття та форми реалізації

Поняття та види адміністративного стягнення

Захист цивільних прав в УкраїніПраво на захист

Система покарань та їх види

Соціальна держава

Правовий принцип

Поняття система джерела фінансового права в Україні

Спадковий договір

Класифікація злочинів

Демократія

Заробітня плата

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВИ:

Фінансовий контроль

Цивільні зобов’язання є найбільш поширеним видом цивільно-правових відносин.

Склад злочину

Норми працi

Конфіскація майна

Фінансове право

Правова держава

Знайдені загублені речі

Кримінальна відповідальність

Форма державного устрою

Секретний заповіт

Причини та умови вини кнення держави

Бюдж процес

Підстави припинення зобов’язань за цивільним законодавством

Об’єктивна сторона злочину

Задаток

Правова система

Право: поняття, ознаки, функції.

Бюджетна система України.

Цивіл-правовий договір.

Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності.

Референдум

Довіреність

Поняття та ознаки правової норми

Порядок укладання, зміни та розірвання цивільно-правового договору

Система оподаткування за законодавством України

Обставини, що виключають злочинність діяння

Громадянство

Адміністративним правопорушенням (проступком)

Основні структурні елементи правової норми та їх характеристика

Спадкування за законом та заповітом

Основні види податків і зборів за законодавством України

Вина, як основна ознака складу злочину

Застава

Предмет галузі права

Поняття та структура системи права, галузі права.

Органи місцевого самоврядування.

Банківська система України. Поняття та види банків в Україні.

Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність.

Правова презумпція

Характеристика основних галузей права. 

Поняття, зміст та види договорів купівлі-продажу. Договір к-п

Право на працю: загальна хар-ка і правове регулювання. 

Правовий статус Нац. банку У.

Реквізиція

Суб’єкт злочину

Система державних органів України.

Джерела (форми) права.

Поняття виборчого процесу

Одним із найважливіших завдань

Представництво

Об’єкт злочину

Джерела (форми) права.

Виборчий округ

Цивільно-правові відносини

Кодекс законів про працю України

Правочи́ном

Неосудність

Поняття та структура правовідносин, підстави їх виникнення, зміни та припинення.

Організація та проведення виборів в Україні.

Позовна давність в цивільному праві України.

Характеристика колективного договору та його значення як особливого джерела права.

Фізична особа

Адміністративна відповідальність.

Поняття та види правопорушень.

Кабінет Міністрів України: поняття, склад, повноваження.

Недійсність угоди та її наслідки.

Юридична особа

Народовладдя

Поняття, види та підстави юридичної відповідальності.

Народовладдя як основна риса конституційного ладу України: поняття і основні форми здійснення.

Державна  служба в Україні: поняття та зміст.

Трудовий договір: поняття, умови, строки, форма та порядок його оформлення.

ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ

ЗЛОЧИН

Охарактеризуйте основні види юридичної відповідальності за законодавством У.

Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні: поняття, класифікація і зміст.

Цивільна правосуб’єктність юридичної особи.

Порядок і підстави припинення трудового договору за законодавством України.

АПАРАТ ДЕРЖАВИ

ПОКАРАННЯ

Походження та сутність права.

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні

Поняття, ознаки і види юридичної особи.

Право на відпустку та його регулювання в трудовому праві України

Монархія

Податок

Склад адміністративного правопорушення: характеристика його елементів

Підстави і порядок набуття громадянства України

Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

Поняття оплати праці, її форми та система

Джерело права

Конфедерація

Підстави і порядок припинення громадянства

Конституційний суд та його місце в судовій системі.

Поняття, види і форми правочинів за Цивільним кодексом України.

Суб’єктивна сторона злочину.

БЮДЖЕТ

Держава

Система місцевих органів державної виконавчої влади та порядок їх формування.

Поняття управління та його види.

Захист прав власності в Україні, гарантії захисту.

Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розв‘язання.

Адміністративне стягнення

Банк

 

1