Загальні питання з курсу Основи охорони праці

список питань

1. Поняття і предмет охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці.

2. Інфрачервоні випромінювання, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту.

3. Основні етапи розвитку охорони праці.

4. Ультрафіолетове випромінювання, його вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту.

5. Розслідування нещасних випадків.

6. Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні.

7. Поняття виробничої санітарії, її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

8. Повідомлення про нещасний випадок та його облік.

9. Визначення понять “робоча зона” та “повітря робочої зони”. Склад повітря робочої зони, джерела забруднення.

10. Класи шкідливих підприємств за санітарними нормами залежно від складу і кількості шкідливих виділень та характеру технологічних процесів.

11. Склад комісії та її дії при розслідуванні нещасного випадку.

12.Теплообмін організму людини та його роль і місце у формуванні майбутнього, зв’язок з іншими дисциплінами.

13. Розміри санітарно-захисних зон залежно від класу підприємств.

14. Порядок розслідування нещасних випадків, про які не було своєчасно повідомлено керівника підприємства.

15. Основі законодавчі акти про охорону праці.

16. Нормування та контроль параметрів мікроклімату.

17. Порядок розслідування нещасних випадків, які сталися з працівниками інших підприємств.

18. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

19. Технічні засоби безпеки праці на виробництві.

20. Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини. Класи небезпечності речовин залежно від гранично доступних концентрацій.

21. Визначення “посудина, що працює під тиском”. Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.

22. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

23. Визначення гранично допустимої концентрації при забрудненні виробничого повітряного середовища речовинами однонаправленої і різнонаправленої дії. Аероіонізація повітря.

24. Класифікація посудин, що працюють під тиском. Паспорт посудини.

25. Порядок розслідування аварій, професійних захворювань.

26. Вентиляція та її види. Повітряний баланс та його розрахунок.

27. Реєстрація посудин, що працюють під тиском, їх обслуговування та технічне посвідчення.

28. Природна вентиляція. Аерація.

29. Безпека при експлуатації компресорних установок. Запобіжні, сигналізуючі і блокувальні пристрої.       

30. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція, повноваження і функції.

 

1