Главная->Філософія->Содержание

Загальні питання з курсу Філософія

Список питань

1. Світогляд, його структура (світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння) та роль в життєдіяльності людини

2. Міфологія і релігія як перші історичні типи світогляду.

3. Предмет філософії (світ, людина, культура, Бог). Зміна предмету філософії в процесі історичного розвитку філософії.

4. Специфіка філософського знання (на відміну від науки та релігії).

5. Структура філософського знання (онтологія, гносеологія, методологія, аксіологія) та його основні проблеми.

6. Основні функції (світоглядна, критична, методологічна) та методи (діалектичний, трансцендентальний, феноменологічний, герменевтичний) філософії.

7. Наука як спеціалізована форма пізнання і вид діяльності.

8. Пізнання як предмет філософського аналізу.

9. Структура пізнання (предмет, суб’єкт, об’єкт, процес). Діалектика суб`єкт-об`єктних відношень в процесі пізнання.

10. Рівні наукового пізнання: емпіричний та теоретичний. Чуттєве (відчуття, сприйняття, уявлення, уява), емпіричне (спостереження, експеримент, опис), теоретичне (поняття, судження, умовивід, гіпотеза, теорія, концепція, факт) пізнання.

11. Загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, формалізація).

12. Творчість, натхнення та інтуїція: філософські аспекти проблеми.

13. Проблема істини: її властивості, критерії та функції.

14. Основні концепції істини в філософії (об’єктивістська, прагматистська, конвенціоналістська ті ін.). Об’єктивна істина та історична правда.

15. Істина в філософії, науці та релігії.

 16. Основні закони, принципи та категорії діалектики. Філософські альтернативи діалектики.

17. Проблема буття та сущого у філософії. Концепції буття.

18. Поняття субстанції, атрибутів та акциденції. Реальне та ідеальне буття.

19. Філософське поняття світу. Субстанційні та несубстанційні моделі світу.

20. Категорії буття (зв’язок, розвиток, закон, сутність-явище, причина-наслідок, кількість-якість, частина-ціле, форма-зміст, явище-сутність, тотожність-відмінність, випадковість-необхідність).

21. Матерія як філософська категорія. Структурні рівні матерії (субелементарний, ядерний, атомарний, молекулярний, клітинний, макроскопічний, космічний, органічний, соціальний).

22. Рух як спосіб у існування матерії, простору і часу як форм матерії

23. Культурно-історичний та соціально-історичний час і простір.

24. Свідомість як філософська категорія, культурний і суспільний феномен.

25. Біологічні передумови та соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості.

26. Властивості свідомості (ідеальність, інтенціональність, творчість, вербальність, символізм).

27. Природа психіки. Свідомість і форми психічної діяльності: мислення, емоції, воля, пам¢ять. Психічне та ідеальне.

28. Структура свідомості: її компонентний (знання; цінності, потреби; програми) та рівневий (свідоме, підсвідоме, надсвідоме) вияви.

29. Взаємозв’язок свідомості і мови.

30. Самосвідомість та самопізнання людини.

31. Форми суспільної свідомості (політична, правова, моральна, естетична, релігійна).

32. Проблема людини та специфіка її існування в філософії (субстанціоналістська та екзистенціальна концепції).

33. Філософські виміри і наукові підходи до проблеми походження людини (натуралістичний та супранатуралістичний підходи).

34. Специфіка людського існування. Людська сутність та екзистенція.

35.Діалектика біологічного (інстинкти, задатки), психічного («Я», воля, свідомість, несвідоме), соціального (символи, речі, культура), духовного (мораль, цінності, переконання) в людині. Складна сутність особистості.

36.Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

37. Поняття практики та досвіду як основ життєдіяльності суспільства і людини.

38.Діалектика свободи і необхідності в життєдіяльності людини. Роль особи в історії.

39.Класифікація цінностей та їх функції.

40.Поняття цінностей та їх види (культурні, духовні, соціально-політичні, інформаційні). Проблема справжніх і не справжніх цінностей.

 

1