Загальні питання з курсу ЕП

1.Предмет і завдання курсу ” Економіка підприємства”

2.Методи вивчення дисципліни і їх застосування

3.Мета і напрямки діяльності підприємства.

4. Правові основи господарювання.

5. Види підприємств.

7. Виробнича та загальна структура управління підприємством.

8. Зовнішнє середовище господарювання.

10. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

11. Договірні взаємовідносини і партнерські зв”язки у підприємницькій діяльності.

12. Міжнародна підприємницька діяльність.

13. Поняття про робочу силу підприємства. Показники чисельності працівників на підприємстві.

16. Вимірювання затрат праці. Баланс робочого часу.

17. Економічна сутність продуктивності праці. Економічне та соціальне значення продуктивності праці.

18. Методика визначення продуктивності праці.

19. Шляхи підвищення продуктивності праці.    

21. Форми і системи оплати праці.

23.Визначення активів під-ва

24.Економічна сутність основних засобів під-ва, їх класифікація.

25.Облік та оцінка основних засобів під-ств з різними формами власності

26.Знос основних засобів під-ва

27. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

28. Ремонт основних засобів та його економічне значення.

29.Відтворювання ОЗ та джерела його фінансування.

30.Показники оснащеності під-ва ОЗ

31.Для хар-ки руху ОЗ використовують такі показники:

32. Показники використання осн засоб на підприємстві.

33.Шляхи  підвищення використання  ОЗ.

34.Нематеріальні ресурси : поняття та види.

35. Поняття нематеріальних активів.

36. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.

37.Поняття про оборотні аетиви, об. Фонди та фонди обігу

38.Склад оборотних засобів під-ва.

39. Класифікація оборотних засобів

40. Нормування оборотних засобів. на п-ві

41.Джерела утворення оборотних засобів на підприємстві

42. Показники ефективності використання оборотних засобів.

43. Показники ефективності використання оборотних засобів

44. Поняття про інвестиції , їх види , характеристика.

45. Склад і структура капітальних вкладень ( виробничих інвестицій)

46. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень

47.Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку

До основних показників ефективності інвестиційного проекту належать:

49.Підвищення ефективності використання інвестицій

50. Поняття , характеристика та види інноваційних процесів.

51. Сутність, загальні і пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу.

52. Загальна характеристика, об‘єкти, напрями і тенденції організаційного прогресу.

53.Методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень.

54. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.

55. Технічний розвиток підприємства.

56. Сутність та види лізингу.

57. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

59 Організація виробничих процесів.

60. Організаційні типи виробництва.

61. Суспільні форми організації виробництва.

62. Поняття, види інфраструктури.

63. Система технічного обслуговування підприємства

64.Розвиток інфраструктури.

65. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

66. Прогнозування розвитку підприємств.

67. Основи планування. Принципи і методи планування.

68. Стратегічне планування розвитку підприємства.

69. Тактичне та оперативне планування.

70   Бізнес-планування сутність, призначення, структура.

71. Загальна характеристика продукції, робіт та послуг.

72. Формування програми випуску продукції.

73.  Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

74. Якість та конкурентоспроможність продукції.

75.  Поняття про витрати і собівартість продукції, робіт і послуг.

76. Класифікація витрат.

77. Кошторис виробництва.

78. Групування витрат виробництва за статтями калькуляції.

79. Собівартість різних видів продукції

80  Управління витратами на підприємстві

81  Шляхи зниження витрат виробництва.

82. Сутнісна характеристика ціни, їх види.

83. Методи встановлення цін на продукцію підприємства.

84. Поняття про основні результати виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства.

85. Поняття про прибуток і його місце в економіці підприємства

86. Види прибутку підприємства.

87. Платежі з прибутку підприємства до державного бюджету і до поза-бюджетних фондів

88. Розподіл прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства

89. Поняття про рентабельність. Система показників рентабельності.

91. Оцінка фінансового стану підприємства

92. Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва.

93 Чинники зростання ефективності виробництва.

94. Характеристика економічної безпеки господарюючого суб’єкта.

95. Функціональні складові економічної безпеки підприємства.

96. Рівень економічної безпеки.

97. Характеристика кризової ситуації на підприємстві.

98. Сутність і необхідність реструктуризації підприємства.

99. Наслідки реструктуризації.

100. Види реструктуризації, їх характеристика.

101. Розробка і здійснення програми реструктуризації підприємства.

102. Суть механізму санації.

103. Суть банкрутства і чинники, що його спричиняють.

104.   Симптоми прояву банкрутства.

105. Порядок ліквідації збанкрутілих підприємств.

106. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємства.

 

1