Загальні питання з курсу Економіка підприємства

1. Назвіть види та організаційні форми підприємств за класифікаційними ознаками.

2. Назвіть основні ознаки та напрями діяльності підприємства.

3.Розкрийте     сутність     життєвого     циклу     підприємства     та     дайте характеристику його етапів

4.Розкрийте сутність та види інфраструктури підприємства.

5.Розкрийте поняття управління підприємством. Охарактеризуйте методи управління та їх застосування

6. Назвіть принципи управління підприємством та охарактеризуйте його функції.

7. Охарактеризуйте організаційні структури управління підприємством.

8. Розкрийте сутність виробничої структури підприємства та назвіть її види за класифікаційними ознаками

9. Наведіть класифікацію та структуру основних засобів підприємства.

10. показники оцінки ефективності використання основних засобів.

11. Дайте характеристику амортизації та методів її нарахування

12. Охарактеризуйте форми відтворення основних засобів підприємства.

13. Назвіть показники оцінки ефективності використання оборотних фондів підприємства.

14. Розкрийте   сутність   техніко-технологічної   бази   підприємства   та   її складових.    

15. Охарактеризуйте елементний склад лізингових платежів та методів їх нарахування

16. Наведіть класифікацію персоналу підприємства за різними ознаками

17. Наведіть чинники впливу на продуктивність праці та резерви її зростання.

18. Дайте характеристику трудомісткості та її видам.

19. Розкрийте сутність функцій заробітної плати та її видів.

20. Розкрийте сутність виробничого процесу, його елементів та видів.

21.Охарактеризуйте основні типи виробництва

22.Дайте характеристику виробничому цикл

23.Розкрийте сутність та форми інноваційних процесів на підприємстві.

24.Розкрийте поняття маркетингу, його функції, принципи і роль в діяльності підприємства

25. Розкрийте зміст планування як функції управління, принципів та методів планування.

26. Назвіть види планів за класифікаційними ознаками.

27.Розкрийте сутність собівартості продукції, назвіть її види.         

28. Охарактеризуйте класифікацію витрат на виробництво.

29. Розкрийте сутність ціни продукції, її функції. Назвіть види цін.             

30. Назвіть складові елементи ціни. Охарактеризуйте методи ціноутворення.      

31.Розкрийте сутність НТП, його сучасні напрямки та пріоритети, вплив на технологічний розвиток підприємства. 

  32.Розкрийте сутність нематеріальних активів підприємства та методів їх оцінки.        

33. Охарактеризуйте фінансові ресурси підприємства, їх функції та джерела формування.

34. Охарактеризуйте      систему     державного      регулювання      діяльності підприємств.                                                          

35. Розкрийте   сутність  доходу  та  прибутку  підприємства.   Назвіть   види прибутку.             

36. Назвіть показники, за якими оцінюють фінансовий стан підприємства.

 37. Розкрийте сутність ефективності виробництва та її видів.

38. Розкрийте сутність економічної безпеки підприємства та її складовим елементам.

39. Дайте загальну характеристику реструктуризації та санації підприємства.

40.Охарактеризуйте  етапи   проведення  реструктуризації  підприємства  та варіанти її проведення

41.Розкрийте сутність, завдання і методи організації фінансової діяльності підприємства.

42.Розкрийте сутність статуту підприємства та колективного договору.

43.Розкрийте зміст ліквідації підприємства

44. Розкрийте    сутність    якості    та    конкурентоспроможності    продукції підприємства.

45.Розкрийте сутність стандартизації та сертифікації продукції підприємства

46.Розкрийте зміст банкрутства підприємства, його причин та ознак.    

47. Назвіть    основні    цілі    та    етапи    організації    економічної    безпеки підприємства

48. Назвіть фактори впливу та резерви зростання прибутку підприємства

49. Дайте характеристику ефективності впровадження заходів НТП.

50.Розкрийте сутність оцінки ефективності капітальних вкладень.

51. Охарактеризуйте систему технічного обслуговування підприємства.

52.Дайте  характеристику  транспортного  та ремонтного   господарства  на підприємстві.

53.Дайте характеристику інструментального та енергетичного господарства

54.Дайте характеристику транспортного та складського  господарства на підприємстві.                                                               

55.Розкрийте роль тарифної системи оплати праці та охарактеризуйте її

56. Назвіть форми преміювання працівників на підприємстві.   

57.Розкрийте  сутність систем відрядної форми  оплати  праці, умовам їх застосування.

58.Розкрийте сутність систем погодинної форми оплати праці, умовам їх застосування.

59.Дайте характеристику змішаним формам оплати праці.

60.Дайте характеристику продуктивності праці та методів її вимірювання.

 

1