відкриті тести та відповіді з курсу ПСУ

Базова (основна) ставка податку на прибуток становить … %.

Базова ставка ПДВ в Україні становить … %.

Базовий податковий (звітний) період зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів дорівнює … .

Базовий податковий період, встановлений для податку на прибуток становить

Базовим податковим (звітним) періодом для транспортного податку є календарний … .

В Україні з метою амортизації виділяють … груп нематеріальних активів

В Україні з метою амортизації виділяють … груп основних засобів та інших необоротних активів.

В Україні, залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на: …

Величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування це –

Вичерпний перелік податкових періодів передбачений Податковим кодексом України включає:

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи у разі сплати податку на додану вартість дорівнює … відсотки від доходу.

Вкажіть перелік загальнодержавних податків і зборів в Україні:

Вкажіть перелік місцевих податків і зборів в Україні:

Вкажіть, які види ставок застосовують для визначення сум акцизного податку:

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється

Граничний розмір ставки єдиного податку для першої групи платників дорівнює … відсотків розміру мінімальної заробітної плати

Декларація про майновий стан і доходи фізичними особами подається до

Для платників єдиного податку четвертої групи частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік повинна дорівнювати або перевищувати …%.

Для цілей оподаткування прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) … на податкові різниці.

До платників податку, що мають право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці належать суб’єкти в яких  річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) не перевищує … мільйонів гривень.

Дохід, нарахований у вигляді проценту на поточний або депозитний банківський рахунок оподатковується за ставкою … %.

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, квартири, що перебуває у власності фізичної особи платника податку, база оподаткування зменшується на … кв. метрів.

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, житлового будинку, що перебуває у власності фізичної особи платника податку, база оподаткування зменшується на … кв. метрів.

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, квартири та житлового будинку, що одночасно перебуває у власності фізичної особи платника податку, база оподаткування зменшується на …

За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на

За періодом дії мито поділяється на: … і … .

За способом нарахування ставки мита поділяються на:

За формою оподатковування податки можуть бути …

Загальна сума податку на додану вартість, одержана платником податку у звітному періоді – це … .

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до … кодексу України.

Звітними (податковими) періодами з ПДВ є: … .

Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом господарювання платником єдиного податку другої групи, одночасно не повинно перевищувати … осіб.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платнику податку – фізичній особі до … року, що настає за базовим податковим роком.

Марка акцизного податку – це спеціальний знак яким маркуються

Митний тариф України – це систематизований перелік ставок  … мита.

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині ... ).

Непрямий податок, що включається до ціни товарів (робіт, послуг), сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів (за винятком внутрішньогосподарського переміщення), виконання робіт, надання послуг, це - … .

Об’єкти спадщини оподатковуються при отриманні спадщини за нульовою ставкою до вартості власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця … ступеня споріднення.

Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є

Особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ, якщо її загальна сума оподаткованих операцій протягом останніх 12 календарних місяців складає понад … млн. грн. (без ПДВ).

Особа, на яку Податковим кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків, називається

ПДВ належить до … акцизів.

Період часу, протягом якого формується податкова база і визначається остаточний розмір податкового зобов’язання це …

Під час ввозу або вивозу товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії застосовується … мито.

Платниками єдиного податку другої групи можуть бути фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує … гривень

Платниками єдиного податку першої групи можуть бути фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує … тис. гривень.

Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути юридичні або фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує … млн. гривень.

Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

Платники єдиного податку не звільняються від сплати

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше … числа (включно) поточного місяця.

Платники єдиного податку четвертої групи подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік не пізніше … лютого поточного року.

Платники єдиного податку четвертої групи сплачують податок щоквартально протягом … календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.

Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб не може перевищувати суми … загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата.

Податкова соціальна пільга застосовується у разі отримання доходу, який представляє собою суму загального місячного оподатковуваного доходу від одного працедавця у вигляді … .

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум транспортного податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до … року базового податкового (звітного) періоду.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є

Податкові декларації подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, протягом  наступних  

Податкові декларації подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному кварталу протягом  наступних 

Податок на споживання, який стягується з товарів, що переміщуються через митний кордон України – це … .

Постачання товарів для заправки морських суден, що використовуються для навігаційної діяльності оподатковується за ставкою … %.

Постачання товарів для заправки повітряних суден, що виконють міжнародні рейси оподатковуються за ставкою …%.

Розмір податку на одиницю виміру бази оподаткування – це …

Сезонне мито встановлюється на строк не більше … місяців з моменту його запровадження.

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється в розмірі, що не перевищує … % розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування, є

Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному співвідношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування називається … .

Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування називається … . 

Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі … гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до ПКУ.

Ставка яка передбачає зростання податкової ставки при збільшенні об’єкта оподаткування називається …

Ставки податків, встановлення яких передбачає зростання при збільшенні об’єкта оподаткування називаються …

Становлення податкової системи України розпочалось у … році 

Сума коштів, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання, це - … .

Сума підтверджених витрат, на яку дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу платника податку це –

Транспортний податок сплачується фізичними особами протягом … днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Транспортний податок сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до … числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в податковій декларації.

Установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків відповідає принципу

Фізичні і юридичні особи, на яких згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори

Фізичні особи сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний рік протягом … днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Юридичні особи сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний рік авансовими внесками щокварталу до … числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Якщо платник 3 групи єдиного податку використовує ставку …%, то він обов'язково є платником ПДВ.

 

1