Управлінський облік (частина 2)

Тести

1.         Що з наведеного входить до складу грошових надходжень від

об’єкта інвестування:

а)         сума чистого прибутку від об’єкта інвестування;

б)         амортизація об’єкта капітальних вкладень;

в)         ліквідаційна вартість об’єкта на час вибуття;

г)         усе перелічене?

2.         Складний відсоток – це відсоток:

а)         на суму первинних інвестицій;

б)         на суму раніше нарахованих відсотків;

в)         на суму первинних інвестицій та суму раніше нарахова-

них відсотків;

г)         усе перелічене.

3.         Теперішня (приведена) вартість майбутніх грошових над-

ходжень – це:

а)         дисконтована вартість майбутніх грошових надходжень;

б)         майбутня вартість, помножена на ставку дисконтування;

в)         майбутня вартість, поділена на ставку дисконтування;

г)         немає правильної відповіді.

4. Найбільш повне визначення ануїтету – це:

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      а)         очікувані грошові надходження рівними сумами;

б)         очікувані грошові надходження через рівні проміжки часу;

в)         очікувані грошові надходження рівними сумами через рівні

проміжки часу впродовж певного періоду;

г)         усе перелічене.

5.         Що з переліченого може бути використано як база для виз-

начення ставки дисконтування:

а)         кредитна ставка банку;

б)         середньозважена вартість капіталу підприємства;

в)         ставка відсотка з абсолютно надійних інвестицій;

г)         усе перелічене?

6.         Чи може бути ставка дисконту нижчою за середню вартість

капіталу:

а)         так, завжди;

б)         ні, ніколи;

в)         інколи;

г)         немає правильної відповіді?

7.         Які з наведених методів оцінки проектів капітальних вкла-

день є найбільш доцільними і обґрунтованими:

а)         метод чистої теперішньої (приведеної, дисконтованої) вар-

тості;

б)         розрахунок внутрішньої норми рентабельності;

в)         термін дисконтованої самоокупності інвестицій;

г)         усе перелічене?

8.         Який з проектів капітальних вкладень, значення чистої те-

перішньої вартості яких наведено нижче, можна вважати найбільш

ефективним:

а)         нуль (ЧТВ = 0);

б)         менше нуля (ЧТВ < 0);

в)         більше нуля (ЧТВ > 0);

г)         усе перелічене.

9.         Який з наведених нижче показників використовують для

оцінки рівня ризику інвестиційних проектів:

а)         чутливість ціни продажу;

б)         чутливість обсягу продажів;

в)         чутливість середньої вартості капіталу (ставки дисконту-

вання);

г)         усе перелічене?

            Глава 6

10. Що характеризують табличні дані приведеної вартості майбутніх грошових потоків:

а)         значення фактора теперішньої вартості (1 + і)–n;

б)         значення фактора майбутньої вартості (1 + і)n;

в)         значення дисконтної ставки за різні часові періоди;

г)         немає правильної відповіді?

 

 

5