Управлінський облік (частина 2)

Тести

 

1. Що з наведеного належить до сучасних напрямків управлін-ського обліку:

Стратегічний управлінський облік а)         аналіз акціонерної вартості (ААВ);

б)         аналіз прибутковості конкурента (АПК);

в)         аналіз прибутковості замовника (АПЗ);

г)         усі відповіді правильні?

2.         Що з наведеного впливає на суму вільних потоків коштів:

а)         усе з переліченого;

б)         прибуток після оподаткування + амортизація;

в)         витрати на заміну та приріст основних засобів;

г)         додаткові вкладення в оборотні засоби (робочий капі-

тал)?

3.         Що з наведеного є фактором акціонерної вартості:

а)         прибуток від продажів;

б)         ставка оподаткування прибутку;

в)         додаткові інвестиції в основні засоби та робочий капітал;

г)         усе з переліченого?

4.         Що з наведеного не характеризує стратегічну спрямованість

обліку:

а)         калькулювання на основі діяльності;

б)         позамовне калькулювання;

в)         калькулювання життєвого циклу продукту;

г)         цільове калькулювання?

5.         Комплексне управління витратами спирається:

а)         на калькулювання життєвого циклу продукту;

б)         цільове калькулювання;

в)         калькулювання витрат за системою «кайзен»;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Аналіз витрат на якість передбачає:

а)         дослідження і аналіз ланцюга витрат;

б)         порівняння з еталоном (бенчмаркінг);

в)         регулярну звітність про витрати на якість;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Що з наведеного не належить до цілей системи «якраз вчасно»:

а)         забезпечення нульових дефектів;

б)         забезпечення 100%-ї своєчасності обслуговування;

в)         забезпечення достатніх запасів готової продукції;

г)         забезпечення нульових товарно-матеріальних запасів?

            Глава 9

8.         При впровадженні системи «якраз вчасно» зникає необхідність

у веденні рахунка:

а)         Виробництво;

б)         Собівартість реалізації;

в)         Матеріали;

г)         Готова продукція.

9.         Ціноутворення, при якому ціну визначають додаванням до

собівартості певної частки прибутку у вигляді націнки, – це:

а)         економічна модель ціноутворення;

б)         ціноутворення за принципом «витрати плюс»;

в)         ціноутворення за принципом цільового калькулювання;

г)         ціноутворення з орієнтацією на ринкові ціни.

10.       Що з наведеного не може бути базою для розрахунку рівня

націнки?

а)         повна виробнича собівартість;

б)         ринкова ціна товару;

в)         змінні витрати на виробництво;

г)         прямі матеріальні витрати.

11.       При використанні якої бази розрахунку рівень націнки буде

найвищим:

а)         повна собівартість продукції;

б)         повна виробнича собівартість продукції;

в)         змінні виробничі витрати;

г)         загальні змінні витрати?

12.       Які з наведених елементів витрат не включаються до со-

бівартості часу при ціноутворенні за вартість матеріалів і часу:

а)         оплата праці спеціалістів;

б)         транспортування і зберігання матеріалів;

в)         загальновиробничі витрати;

г)         адміністративні витрати?

13.       Який метод калькулювання передбачає попереднє групування

накладних витрат за видами операцій:

а)         калькулювання на основі діяльності;

б)         цільове калькулювання;

в)         попроцесне калькулювання;

г)         калькулювання за замовленнями?

Стратегічний управлінський облік

 

 

39