Главная->Інші підручники->Содержание->9.3. Комплексне управління витратами

Управлінський облік (частина 2)

9.3. Комплексне управління витратами

 

Використання традиційних систем управлінського обліку по-будовано на порівнянні фактичних витрат з плановими (бюд-жетними, нормативними), виявленні відхилень та їх причин і винуватців, здійсненні коригуючих дій, які забезпечують відповідність фактичних результатів попередньо встановленим. Основна увага при цьому зосереджується на недопущенні пере-витрат, а не на скороченні витрат.

Всебічне управління витратами спрямоване в першу чергу не на стримування зростання витрат, а на їх скорочення. Багато підходів, що використовуються для цього, взагалі не передбача-ють застосування облікових методів, тоді як традиційні системи управління витратами базуються саме на обліковому підході.

До складу комплексного управління витратами входять ті види діяльності, якими користуються менеджери для скорочен-ня витрат на різних стадіях життєвого циклу продукту. Бухгалте-ру-аналітику важливо знати підходи, які можуть використовува-тися для скорочення витрат, навіть якщо не всі з них спирають-ся на облікову інформацію. Серед таких підходів найважливіши-ми на сучасному етапі є: калькулювання витрат за час життєвого

Стратегічний управлінський облік циклу продукту, цільове калькулювання, калькулювання витрат за системою кайзен і т. ін.

 

 

30