Управлінський облік (частина 2)

Тести

 

1. Що з наведеного можна зарахувати до переваг децентралі-зації управління:

а) підвищення кваліфікаційного рівня управління за раху-нок спеціалізації менеджерів;

Облік за центрами відповідальності           б)         можливості кваліфікаційного зростання менеджерів;

в)         підвищення оперативності прийняття поточних рішень на

всіх рівнях управління;

г)         усе з наведеного?

2.         Що з наведеного можна вважати недоліком децентралізації

управління:

а)         можливість звільнити вище керівництво від вирішення

оперативних питань;

б)         зростання витрат на управління;

в)         можливість вищому керівництву зосередитися на вирі-

шенні стратегічних питань діяльності підприємства;

г)         немає правильної відповіді?

3.         Центром відповідальності називають:

а)         підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність

за результати його діяльності;

б)         усі виробничі підрозділи підприємства;

в)         підрозділи управління, постачання та збуту;

г)         немає правильної відповіді.

4.         Що з наведеного належить до принципів організації обліку

за центрами відповідальності:

а)         менеджер відповідає тільки за ту діяльність, яка перебу-

ває під його контролем;

б)         звіти про роботу підрозділів повинні складатися регулярно;

в)         менеджер бере участь у визначенні цілей, за якими оці-

нюють його діяльність;

г)         усе з наведеного?

5.         Система обліку за центрами відповідальності передбачає:

а)         складання бюджету для кожного підрозділу;

б)         регулярне складання звітів про виконання бюджетів;

в)         аналіз та оцінка діяльності кожного центру відповідаль-

ності;

г)         усе з наведеного.

6.         Скільки виділяють основних типів центрів відповідальності:

а)         один;

б)         два;

в)         три;

г)         чотири?

            Глава 8

7.         Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за

доходи і витрати підрозділу, називають центром:

а)         доходів;

б)         витрат;

в)         прибутку;

г)         інвестицій.

8.         Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за

доходи, витрати і використання прибутку, називають центром:

а)         доходів;

б)         витрат;

в)         прибутку;

г)         інвестицій.

9.         Якщо виробничий підрозділ досяг запланованого обсягу ви-

робництва і при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його

діяльність варто оцінити як:

а)         результативну і ефективну;

б)         результативну, але неефективну;

в)         нерезультативну і неефективну;

г)         ефективну, але нерезультативну.

10.       Якщо виробничий підрозділ перевиконав запланований обсяг

виробництва, але при цьому допустив значні перевитрати ресурсів,

то його діяльність варто оцінити як:

а)         результативну і ефективну;

б)         результативну, але неефективну;

в)         нерезультативну і неефективну;

г)         ефективну, але нерезультативну.

11.       Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу

діяльності, але при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то

його діяльність варто оцінити як:

а)         результативну і ефективну;

б)         результативну, але неефективну;

в)         нерезультативну і неефективну;

г)         ефективна, але нерезультативну.

12.       Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу

діяльності і при цьому допустив перевитрати ресурсів, то його

діяльність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

Облік за центрами відповідальності           б)         результативну, але неефективну;

в)         нерезультативну і неефективну;

г)         ефективну, але нерезультативну.

13.       Що з наведеного не впливає на відхилення доходу від реалі-

зації:

а)         обсяг реалізованої продукції;

б)         ціна реалізації;

в)         собівартість реалізованої продукції;

г)         немає правильної відповіді?

14.       Що з наведеного не впливає на відхилення середньої ціни

реалізації:

а)         структура товарної продукції;

б)         рівень товарності продукції;

в)         якість продукції;

г)         канали (напрямки) реалізації продукції?

15.       Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр

доходу:

а)         сектор або відділ магазину;

б)         підрозділ на самостійному балансі;

в)         дочірнє підприємство;

г)         виробничий підрозділ?

16.       Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр

інвестицій:

а)         сектор або відділ магазину;

б)         підрозділ на самостійному балансі;

в)         дочірнє підприємство;

г)         виробничий підрозділ?

17.       Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр

прибутку:

а)         сектор або відділ магазину;

б)         підрозділ на самостійному балансі;

в)         дочірнє підприємство;

г)         виробничий підрозділ?

18.       Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності

використовують контроль за методом «тариф-година-машина»:

а) доходу;

            Глава 8

б)         витрат;

в)         прибутку;

г)         інвестицій?

19.       Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності

використовують показник рентабельності та прибутковості капі-

талу:

а) доходу;       б) витрат;

в) прибутку;   г) інвестицій?

20.       Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють

за даними звіту про фінансові результати:

а) доходу;       б) витрат;

в) прибутку;   г) інвестицій?

21.       Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють

з використанням «Піраміди Дюпона»:

а) доходу;       б) витрат;

в) прибутку;   г) інвестицій?

22.       Що з наведеного може бути використано як база транс-

фертного ціноутворення:

а)         ринкові ціни;

б)         договірні ціни;

в)         повна собівартість продукції;

г)         усе з наведеного?

23.       Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим

сформулював концепцію центрів відповідальності та обліку за цен-

трами відповідальності:

а)         Спенсер А. Такер;

б)         Джон Хіггінс;

в)         Колін Друрі;

г)         Р. Купер та Р. Каплан?

24.       Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим

сформулював ідею обліку відповідальності за методом «тариф-го-

дина-машина»:

а)         Спенсер А. Такер;

б)         Джон Хіггінс;

в)         Колін Друрі;

г)         Р. Купер та Р. Каплан?

Облік за центрами відповідальності

 

 

25