Главная->Інші підручники->Содержание->8.4.3. Оцінка діяльності центрів прибутку

Управлінський облік (частина 2)

8.4.3. Оцінка діяльності центрів прибутку

 

Центр прибутку - це такий підрозділ, керівник якого конт-ролює витрати і доходи підрозділу, але не має права розподілу та контролю використання прибутку.

Облік за центрами відповідальності           Оцінку діяльності центрів прибутку здійснюють на підставі звітів про прибутки і збитки, які включають (для внутрішнього користування) не лише загальні показники доходів та витрат, а й їх деталізацію за підрозділами та відхиленнями від нормативів.

Для об’єктивної оцінки кожного центру прибутків необхід-но всі витрати (прямі та накладні) поділити на змінні і постійні, визначити по кожному підрозділу маржинальний доход, виклю-чити з нього постійні витрати підрозділу та розрахувати внесок кожного підрозділу у покриття загальних постійних витрат підприємства і створення операційного прибутку (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Звіт про прибутки у розрізі центрів відповідальності (торгове підприємство)

 

Показник        Магазин         Разом

 

            № 1     № 2    

 

Продажі (виручка)    311700            175300            487000

Змінні витрати:                                

– собівартість реалізованих товарів            193300            147600            340900

– прямі витрати на закупівлю         14000  7800    21800

– прямі витрати на доставку           -          2000    2000

товарів покупцям                            

Разом змінні витрати           207300            157400            364700

Маржинальний доход          104400            17900  122300

Прямі постійні витрати:                              

– зарплата      16900  10100  27000

– реклама       5000    3000    8000

– адміністративні витрати   3100    2600    5700

Разом прямі постійні витрати         25000  15700  40700

Внесок у покриття постійних          79400  2200    81600

непрямих витрат                             

Непрямі витрати                              61000

Операційний прибуток                               20600

Податок на прибуток                                   6600

Чистий прибуток                             14000

Для цього необхідно окремо обліковувати постійні витрати підрозділу або ж визначити розрахунково ті постійні витрати, які можуть бути прямо віднесені до певного центру відповідальності та вибрати найбільш релевантну базу для розподілу інших (за-гальних) постійних витрат підрозділів (наприклад, витрат на рек-ламу, на закупівлі товарів та ін.).

При аналізі відхилення рівня прибутку використовують ті ж методи, що й при аналізі доходів та витрат (рис. 8.8).

Відхилення прибутку

Відхилення доходу від реалізації (виручки)

ж

Відхилення виробничої

собівартості реалізованої

            продукції       

Відхилення витрат на реалізацію

 

Відхилєння ціни реалізації

Відхилення обсягу реалізації

 

Відхилення

матеріальних

витрат

Відхилення витрат на

оплату праці вироб-

ничого персоналу

Відхилення змінних

виробничих

накладних витрат

Відхилення постійних

виробничих

накладних витрат

 

Відхилення

норм витрат

матеріалів

Відхилення

ціни матеріалів

Відхилення продуктив-ності праці (трудоміст-кості)

Відхилення

рівня оплати

праці

Відхилення

рівня

змінних

витрат

Відхилення за рахунок ефективності (зміни бази розподілу)

Відхилення

рівня

постійних

витрат

Відхилення за рахунок зміни ставки розпо-ділу залежно від обсягу діяльності

Рис. 8.8. Аналіз відхилень фактичних витрат і доходів від планових

(нормативних)

Облік за центрами відповідальності  

 

 

21