Главная->Інші підручники->Содержание->8.4. Оцінка діяльності центрів відповідальності

Управлінський облік (частина 2)

8.4. Оцінка діяльності центрів відповідальності

 

Оцінка діяльності центрів відповідальності – складова уп-равлінського контролю. Управлінський контроль – це процес, за допомогою якого менеджери впливають на працівників органі-зації для ділового і ефективного виконання стратегії організації.

Розробка показників та оцінка діяльності окремих підрозділів і їх керівників є центральною проблемою управлінського контро-лю. Від її вирішення залежить ефективність управління взагалі.

Облік за центрами відповідальності

В основу системи управлінського контролю покладено бюд-жетний контроль. Але останній характеризує лише відхилення від бюджету, тобто фінансові показники, які є об’єктом управлін-ського обліку. А менеджера можуть цікавити ще й нефінансові показники, такі як: плинність кадрів, якість продукції, інновації, використання робочого часу тощо (рис. 8.6).

Перелік досягнень

 

У сфері послуг

Плинність кадрів

Відсоток забракованих виробів

Використання робочого часу

Коефіцієнт корисної дії обладнання

Виконання поставок

Прогули і ін.

Кількість скарг клієнтів

Відсоток повторних замовлень

Поїздки за викликами

Ікість продукції

Кількість нових клієнтів

Прогули і ін.

Рис. 8.6. Нефінансові показники діяльності у сфері виробництва та послуг

Використання останніх дає змогу здійснити комплексну оцінку діяльності підрозділу та його керівника. З цією метою застосовують систему управлінського контролю за принципом «Табло», яка включає широкий спектр фінансових та нефінан-сових показників.

Діяльність центру відповідальності та його керівника може визначатися її результативністю та ефективністю.

Результативність – це показник того, як виконує свої зав-дання центр відповідальності, наскільки він досягає бажаних або запланованих результатів (за обсягом діяльності, часом, якістю продукції тощо).

Ефективність – це відношення результату діяльності до ви-користання ресурсів (витрат), тобто досягнення максимуму про-дукції при мінімальних витратах, або мінімуму витрат на одини-цю діяльності.

Виходячи з цього, діяльність центру відповідальності може бути: ефективною і результативною; результативною але неефек-

             Глава 8

тивною; ефективною але нерезультативною; нерезультативною і неефективною.

При виборі показників для оцінки діяльності центрів відпо-відальності бажано дотримуватися таких критеріїв:

-          взаємозв’язок зі стратегічними цілями компанії;

-          відображення основної діяльності керівника та підрозділу в цілому;

-          зрозумілість для працівників, об’єктивність та відносна простота розрахунку;

-          можливість використання для оцінки та заохочення пра-цівників;

-          послідовність та регулярність використання.

Вибір показників та методи оцінки діяльності залежать від типу центру відповідальності.

 

 

18