Управлінський облік (частина 2)

Тести

 

1.         Який з наведених бюджетів є базовим для планування пря-

мих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих

накладних витрат:

а)         бюджет продаж;

б)         бюджет виробництва;

в)         бюджет коштів;

г)         бюджет собівартості готової продукції?

2.         Бюджет витрат на збут зазвичай не включає витрати:

а)         на рекламу;

б)         страхування готової продукції;

в)         участь у ярмарках і виставках;

г)         амортизацію виробничого устаткування.

3.         Непрямі витрати матеріалів і зарплати є складовою бюд-

жету:

а) адміністративних витрат;

Бюджетне планування

і контроль      б)         витрат на збут;

в)         загальновиробничих (накладних) витрат;

г)         виробництва.

4.         Яке з наведених тверджень є помилковим:

а)         гнучкий бюджет є тотожним статичному;

б)         гнучкий бюджет допомагає підприємству контролювати

відхилення накладних витрат;

в)         гнучкий бюджет забезпечує основу для порівняння фак-

тичних витрат з очікуваними;

г)         гнучкий бюджет охоплює інтервал можливих обсягів діяль-

ності підприємства?

5.         Що з наведеного не може бути метою бюджетування:

а)         визначення доцільності фінансових інвестицій;

б)         створення бази для контролю діяльності та оцінки її ре-

зультатів;

в)         забезпечення виконання вимог законодавства, контрактів,

угод і т. ін.;

г)         здійснення періодичного планування?

6.         Який з перелічених бюджетів не належить до операційних:

а)         бюджет продажів;

б)         бюджет коштів;

в)         бюджет собівартості реалізованої продукції;

г)         бюджетний звіт про фінансові результати?

7.         Який з перелічених бюджетів не належить до фінансових:

а)         бюджет капітальних вкладень;

б)         бюджет коштів;

в)         бюджетний звіт про прибутки та збитки;

г)         бюджетний баланс?

8.         Що з переліченого не можна вважати функцією бюджетно-

го комітету:

а)         вивчення і схвалення бюджетних оцінок, наданих підроз-

ділами;

б)         складання функціональних бюджетів;

в)         аналіз поданих бюджетів і підготовка рекомендацій керів-

ництву;

г)         визначення бюджетної політики та обмежувальних чин-

ників?

            Глава 7

9.         Бюджет продажів не може складатися з деталізацією:

а)         за видами продукції;

б)         видами обладнання і устаткування;

в)         географічними зонами, регіонами;

г)         каналами реалізації, покупцями.

10.       Графік очікуваних грошових надходжень складають на

підставі бюджету:

а)         продажів;

б)         закупівель сировини та матеріалів;

в)         фінансових результатів;

г)         бюджетного балансу.

11.       Який з наведених бюджетів є завершальним у системі внут-

рішньогосподарського бюджетування:

а)         бюджетний звіт про прибутки і збитки;

б)         бюджет капітальних вкладень;

в)         бюджетний баланс;

г)         бюджет коштів?

12.       Який з наведених бюджетів не може бути підставою для

складання бюджету собівартості виготовленої продукції:

а)         бюджет прямих витрат на оплату праці;

б)         бюджет прямих матеріальних витрат;

в)         бюджет виробничих накладних витрат;

г)         бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат?

13.       Бюджет собівартості реалізованої готової продукції вклю-

чає зміну залишків:

а)         сировини і матеріалів на складі;

б)         готової продукції для реалізації;

в)         незавершеного виробництва;

г)         немає правильної відповіді.

14.       З якою метою складають бюджетний звіт про прибутки і

збитки:

а)         для визначення очікуваного фінансового результату;

б)         для розрахунку очікуваних платежів податків з прибутку;

в)         для розрахунку можливих виплат дивідендів;

г)         усі відповіді правильні?

15. З якою метою складають бюджетний баланс:

Бюджетне планування

і контроль      а)         для визначення фінансових результатів діяльності;

б)         для оцінки фінансового стану підприємства за бюджет-

ний період;

в)         для оцінки фінансового стану підприємства на кінець

планового періоду;

г)         усі відповіді правильні?

16.       Який документ складають для контролю за виконанням

бюджетів:

а)         звіт про виконання бюджету;

б)         розрахунок відхилень фактичних показників від бюджетних;

в)         пояснювальну записку керівника підрозділу;

г)         заходи для попередження негативних відхилень від бюджету?

17.       Відхилення доходу за рахунок зміни обсягу продажів визна-

чають:

а)         порівнянням гнучкого бюджету продаж зі статичним бюд-

жетом продажів;

б)         порівнянням бюджетної і фактичної ціни реалізації продукції;

в)         порівнянням фактичного і бюджетного обсягу продажів;

г)         усі відповіді правильні.

 

 

12