Главная->Інші підручники->Содержание->1.2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку

Управлінський облік (частина 1)

1.2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку

 

Фінансовий і управлінський облік – це два види бухгал-терського обліку, тому вони мають багато спільних рис:

– використовують загальну (єдину) інформаційну систему, зокрема дані обліку витрат;

Поняття, зміст і організація управлінського обліку

 

– дані фінансового обліку використовуються для прийняття управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною базою для фінансових розрахунків;

– обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів з метою визначення результатів їх діяльності.

У той же час управлінський облік має суттєві відмінності від фінансового, зорієнтованого традиційно на складання фінансової звітності, призначеної в першу чергу для зовнішніх користувачів. Склад користувачів облікової інформації показано на рис. 1.4.

<-

<-

Власники, засновники

Менеджери підприємства

Кредитори (банківськіі установи тощо) |

Постачальники I

Клієнти, покупці

1

Підприємство |—

Інвестиційні аналітики

■>

■>

Конкуренти

Наймані працівники та їх представники (профспілка, рада

трудового колективу

тощо) 

Урядові організації (податкова служба, статистичні органи тощо)

Представники громадськості

Рис. 1.4. Основні користувачі облікової інформації про діяльність підприємства

З наведених на рис. 1.4 користувачів облікової інформації тільки одна група (менеджери підприємства) користується дани-ми управлінського обліку. Для решти користувачів інформація управлінського обліку є комерційною таємницею.

Відмінності фінансового та управлінського обліку можна простежити при порівнянні їх характеристик за окремими озна-ками (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

 

№ п/п  Ознака            Фінансовий облік     Управлінський облік

1          Користувачі інформації        Вищий керівний склад під-приємства та значна група зовнішніх користувачів, склад яких в основному       Менеджери підприємства – відносно невелика група, члени якої відомі (інформація індивідуальна,

8

Глава 1

Продовження табл. 1.1

 

№ п/п  Ознака            Фінансовий облік     Управлінський облік

                        невідомий (інформація стандартизована)  конкретизована і адресна)

2 3       Мета обліку    Складання фінансових документів для інформу-вання користувачів за межами підприємства (про фінансовий стан і результати діяльності)     Надання допомоги адмі-ністрації в плануванні, власне в управлінні, контролі, підготовці управлінських рішень

 

            Обов’язко-вість ведення обліку      Необхідний за законо-давством з дати реєстрації підприємства до його ліквідації            За рішенням адміністрації (факультативно)

4          Регламентація обліку            Загальноприйняті принци-пи, стандарти і нормативні акти (закони і т. ін.)            Все, що корисно для управління (ніяких обмежень)

5          Вимірники в обліку   Єдиний грошовий вимірник           Різні вимірники (у тому числі якісні)

6

7          Націленість (прив’язка до часу)      Оцінка минулого («історичний» характер)            Разом з інформацією «історичного» характеру, оцінки і плани на майбутнє (прогнозування)

 

            Відкритість даних     Більшість даних доступна всім бажаючим Комерційна таємниця

8          Ступінь точності інформації            Мало приблизних оцінок, висока точність, об’єктив-ність, документальність      Багато приблизних оцінок (розрахункових, експерт-них, очікуваних і т. ін.)

9          Періодичність

складання

звітів   Як правило, квартальна і річна       Змінний інтервал, оперативна інформація, тижнева, місячна, за вимогою (потребою)

10 11

12

13        Об’єкти звітності      Організація

(підприємство) в цілому      Центри відповідальності, види діяльності

 

            Терміни подання звітності   Із запізненням на декілька тижнів або і місяців     Зразу ж після закінчення звітного періоду (оперативно)

 

            Ступінь відпо-відальності за ведення обліку         Відповідальність за законом            Фактично ніякої

юридичної

відповідальності

 

            Базисна структура     Подвійний запис, основне рівняння: активи = зобов’я-зання + капітал власника            Різна, залежно від мети використання інформації

 

 

5