Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 1)

Питання для самоконтролю

 

1.         Які витрати називають диференціальними?

2.         Наведіть приклади релевантних витрат.

3.         Наведіть відмінності повних і диференціальних витрат.

4.         Охарактеризуйте етапи аналізу проблем альтернативного вибору.

5.         Наведіть приклади типових задач альтернативного вибору.

6.         Охарактеризуйте методи розв’язання задач про спеціаль-не замовлення.

7.         Як виконується аналіз для вирішення проблеми «вироб-ляти чи купувати»?

8.         Як вирішується задача про доцільність закриття збитко-вого підрозділу?

9.         Розкрийте методи аналізу задля вибору оптимальної тех-нології виробництва.

10.       Що необхідно враховувати при аналізі проблем альтер-

нативного вибору?

            Глава 5

11.       Якими методами визначають оптимальні варіанти викори-стання ресурсів в умовах одного, двох, трьох і більше обмежень?

12.       Який порядок аналізу оптимальності використання ре-сурсів в умовах одного обмеження?

13.       Що таке «дерево рішень», коли і для чого його викорис-товують?

14.       Наведіть можливі варіанти поведінки менеджера в умо-вах невизначеності.

15.       Які елементи включає управління робочим капіталом?

16.       Назвіть процедури і прийоми управління запасами.

17.       Дайте характеристику методу управління запасами за ка-тегоріями.

18.       Як визначити економічний розмір замовлення?

19.       Розрахунок яких показників передбачає аналіз дебіторсь-кої заборгованості?

20.       Якими методами і як визначають середній термін пога-шення дебіторської заборгованості?

21.       З яких елементів складається операційний грошовий цикл?

22.       У чому полягає суть управління кредиторською заборго-ваністю?

 

 

54