Главная->Інші підручники->Содержание->5.5. Методи управління робочим капіталом

Управлінський облік (частина 1)

5.5. Методи управління робочим капіталом

 

Робочий капітал – це оборотні активи за мінусом короткостро-кових зобов’язань (запаси + дебіторська заборгованість + кошти – кредиторська заборгованість – банківські овердрафти).

Управління складовими робочого капіталу – невід’ємна ча-стина процесу короткострокового планування та оперативного контролю на підприємстві, адже існують витрати, зумовлені як надлишками, так і недостатнім обсягом кожного з елементів обо-ротних засобів (рис. 5.5).

Готова продукція

Продаж за гроші

Продаж в кредит (комерційні дебітори) |

Кошти /

Банківський овердрафт

(короткострокова

позика)

 

jM( ко

Незавершене виробництво

Виробничі

запаси

Купівлі в кредит ;комерційні кредитори)|

Рис. 5.5. Цикл робочого капіталу виробничого підприємства

Потреби конкретного підприємства у робочому капіталі пос-тійно змінюються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, тому керівництво підприємства повинно постійно дба-ти про наявність необхідного обсягу інвестицій в окремі елемен-ти робочого капіталу та контролювати їх розміри.

Управління робочим капіталом включає:

– управління запасами;

– управління дебіторською заборгованістю;

– управління коштами;

– управління кредиторською заборгованістю;

– роботу з банківськими овердрафтами.

 

 

49