Главная->Інші підручники->Содержание->5.3.1. Аналіз при наявності одного обмеження

Управлінський облік (частина 1)

5.3.1. Аналіз при наявності одного обмеження

 

Аналіз для прийняття оптимального рішення при наявності одного обмеження базується на показнику маржинального дохо-ду на одиницю вимірювання обмежувального чинника (людино-годину, машино-годину, одиницю сировини, одиницю потуж-ності тощо). Формування оптимальної виробничої програми при цьому здійснюється поетапно:

1)         визначається маржинальний доход на одиницю обмежу-вального чинника;

2)         проводиться ранжування видів діяльності за рівнем до-ходності, визначеному на першому етапі;

3)         визначається оптимальна програма діяльності з урахуван-ням обмежувального чинника.

Наприклад, підприємство може використати максимум 20000 машино-годин роботи обладнання для випуску двох видів продукції А і Б, попит на яку становить 5000 і 3000 од. Ціна реалізації одного виробу А – 20 грн, виробу Б – 30 грн, змінні витрати на одиницю продукції складають відповідно 14 і 22 грн, а витрати машинного часу – 3 і 5 маш.-год. Для виробництва обох видів продукції використовують однакові матеріали. Ква-ліфікованою робочою силою підприємство забезпечене повністю. Необхідно визначити оптимальну структуру виробництва, яка

             Глава 5

забезпечить максимальну суму прибутку, якщо це не вплине на зміну суми постійних витрат.

Спочатку визначимо маржинальний доход:

а)         на одиницю виміру:

-          продукції A 20 - 14 = 6 грн;

-          продукції Б 30 - 22 = 8 грн.

б)         на одну машино-годину (обмежувальний чинник):

-          продукції A 6 грн : 3 маш.-год. = 2 грн;

-          продукції Б 8 грн : 5 маш.-год = 1,6 грн.

За останнім показником більш вигідним є виробництво про-дукції А, тому його обсяг плануємо для повного задоволення попиту - 5000. На такий обсяг виробництва буде використано:

5000 од. • 3 маш.-год. = 15000 маш.-год.

Отже, для виробництва продукції Б можна буде використати:

20000 - 15000 = 5000 маш.-год.

або запланувати випуск продукції Б в розмірі:

5000 маш.-год. : 5 маш.-год. = 1000 од.

Таким чином, оптимальним буде виробництво 5000 од. про-дукції A і 1000 од. продукції Б, що забезпечить максимальну суму маржинального доходу в умовах існуючого обмеження -38000 грн:

5000 од. • 6 грн = 30000 грн (для продукції А),

1000 од. • 8 грн = 8000 грн (для продукції Б).

При аналізі використання обмеженої кількості ресурсів необхідно також враховувати потреби мінімального забезпечення попиту з усіх видів продукції або дотримання обов’язкового асортименту.

 

 

45