Главная->Інші підручники->Содержание->5.2.2. Виробляти чи купувати?

Управлінський облік (частина 1)

5.2.2. Виробляти чи купувати?

 

Виробляти чи купувати - це альтернатива відносно того, що вигідніше: самим виробляти окремі компоненти продукції (виконувати роботи) чи купувати їх у зовнішніх постачальників (підрядників).

Аналіз для вирішення цієї проблеми передбачає:

-          визначення релевантної виробничої собівартості компо-нента (послуги, роботи);

-          диференціальний аналіз витрат;

-          урахування якісних факторів та нефінансової інформації про можливі наслідки такого рішення на перспективу.

Розглянемо такий приклад. Підприємство виробляє склад-ну продукцію, на яку використовує комплектуючі власного ви-робництва. Річний обсяг виробництва - 1000 од. продукції. Ви-робничі витрати на виготовлення одиниці комплектуючих скла-дають: основні матеріали - 20 грн, пряма оплата праці з нараху-ваннями - 18 грн, накладні витрати: змінні - 20 грн, постійні -25 грн.

Підприємству пропонують купляти такі комплектуючі у зов-нішнього постачальника за ціною 65 грн за одиницю.

Необхідно визначити, чи доцільно прийняти пропозицію про закупівлю комплектуючих у зовнішнього постачальника.

Для відповіді на поставлене питання необхідно виконати диференціальний аналіз лише релевантних витрат:

а)         при власному виробництві комплектуючих

20 + 18 + 20 = 58 грн (змінні виробничі витрати);

б)         при купівлі у зовнішнього постачальника - 65 грн за оди-

ницю;

в)         релевантний доход (збиток)

58 - 65 = -7 грн на одиницю комплектуючих.

Отже, з економічної точки зору купувати комплектуючі на таких умовах не вигідно. їх доцільно було б купувати за ціною, рівною або нижчою за суму змінних витрат на одиницю про-дукції, тобто за ціною < 58 грн.

Але якщо підприємство має можливості альтернативного використання вивільнених виробничих потужностей (наприклад,

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    для здавання їх в оренду або випуску іншої прибуткової про-дукції), то до фактичних (дійсних) змінних витрат необхідно додати альтернативні (можливі) витрати (тобто суму втраченої орендної плати або прибутку), якщо підприємство відмовиться від купівлі комплектуючих на стороні. Порівняння таких вит-рат з вартістю купівлі комплектуючих може зумовити інші вис-новки.

Якщо взяте для прикладу підприємство вивільнені вироб-ничі потужності передасть в оренду за 10000 грн, то релевантні витрати на одиницю продукції становитимуть:

58 грн +          = 68 грн.

1000

Отже, у такій ситуації вигідніше купувати комплектуючі за 65 грн та мати доход від оренди, який відшкодовує втрати при закупівлі на суму 7000 грн і забезпечує релевантний прибуток:

(68 грн - 65 грн) • 1000 одиниць = 3000 грн.

Остаточне рішення з цього питання треба приймати з ура-хуванням таких якісних та нефінансових факторів, як:

-          надійність постачальника;

-          гарантія якості продукції постачальника;

-          стабільність цін;

-          можливості використання вивільнених потужностей та робочої сили;

-          можливі зміни у технології виробництва;

-          час, необхідний для відновлення власного виробництва, і т. ін.

 

 

41