Управлінський облік (частина 1)

Передмова

 

Організація ефективної діяльності будь-якого підприємства залежить від якості управління, яка багато в чому залежить від своєчасного отримання менеджером достовірної інформації про стан об’єкта управління. Формування та надання такої інфор-мації є одним з основних завдань бухгалтерського обліку.

У міжнародній практиці як самостійні види бухгалтерського обліку існують фінансовий, управлінський і податковий облік. У різних країнах рівень розвитку і використання цих видів обліку не однаковий. Так, у багатьох зарубіжних країнах практично не існує окремо податкового обліку, а його функції суміщені з фінан-совим обліком. В Україні, як і в Росії та деяких інших країнах СНД, практично відсутній як самостійний вид управлінський облік. У той же час, за оцінками спеціалістів, в економічно роз-винених країнах фірми та компанії 90% робочого часу та ресурсів у галузі бухгалтерського обліку витрачають на постановку та ве-дення управлінського обліку, тоді як на традиційний фінансо-вий облік витрачається лише залишкова частина [10, с. 8]. Щось подібне за обсягом і складом облікових робіт можна спостеріга-ти й в Україні, але відсутність організаційного поділу обліку на фінансовий та управлінський значно нівелює ці процеси. Такий стан можна пояснити і тим, що не всі керівники та спеціалісти підприємств повною мірою володіють методами і прийомами управлінського контролю та аналізу, не усвідомлюють переваг їх використання у практичній діяльності.

У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення практичних завдань. Кож-на тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання. До типових практичних завдань подано рішення. Це дасть змогу користувачам самостійно опановувати окремі методики і контролювати рівень самопідго-товки. Звичайно, для цього необхідно спочатку самостійно роз-в’язати кожне завдання, навіть якщо на нього є відповідь у кінці розділу.

При підготовці посібника автором використано значну кількість спеціальної літератури як вітчизняних, так і зарубіж-них авторів, список якої наведено в кінці посібника.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціаль-ностей, але може бути корисним і практичним працівникам, які цікавляться питаннями управлінського обліку.

 

 

3