Главная->Інші підручники->Содержание->5.2. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів

Управлінський облік (частина 1)

5.2. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів

 

Як вказувалося раніше, основною метою діяльності комер-ційного підприємства є досягнення задовільної норми прибутку на вкладений (інвестований) капітал (НПІК), тому при аналізі альтернативних варіантів необхідно враховувати співвідношення вигід (доходи – витрати) та використаного капіталу, а це зумов-лює три типи проблем:

1)         проблеми, пов’язані виключно з рівнем витрат (визна-чається економія витрат);

2)         проблеми, пов’язані як з витратами, так і з доходами (виз-начається відхилення прибутку);

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         3) проблеми, пов’язані як з витратами і доходами, так і з капітальними інвестиціями.

Типовими прикладами задач альтернативного вибору є:

1)         оптимізація виробничого процесу (оптимальне співвідно-шення різних типів обладнання; оптимальний шлях руху загото-вок, готової продукції або сировини; оптимальне розміщення складів тощо);

2)         виробляти самим чи купувати комплектуючі (послуги, процеси);

3)         визначення оптимального розміру замовлення;

4)         визначення оптимальної ціни реалізації шляхом порівнян-ня кривих попиту та ціни і визначення сумарного покриття змінних витрат виручкою (маржинального доходу);

5)         рішення про спеціальне замовлення (визначення ціни покриття, тобто ціни реалізації спеціального замовлення);

6)         рішення про ліквідацію збиткового сегмента діяльності при наявності вільних (незадіяних) виробничих потужностей;

7)         рішення про доцільність надання додаткових послуг та ін.

Вибір кращого варіанта з декількох можливих здійснюється

на підставі диференціального аналізу релевантної інформації, тобто визначення і порівняння диференціальних витрат і доходів та розрахунку диференціального прибутку (збитку) для характе-ристики економічної доцільності того або іншого варіанта рішен-ня. Але при прийнятті остаточного рішення завжди необхідно враховувати не лише поточні вигоди, а й довгострокові наслідки. Розглянемо приклади диференціального аналізу релевант-ної інформації для розв’язання типових задач альтернативного вибору.

 

 

39