Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 1)

Питання для самоконтролю

 

1.         Наведіть загальну характеристику систем стандарт-кост і нормативного обліку витрат.

2.         Охарактеризуйте основні принципи системи норматив-ного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

3.         Визначте порядок нормування прямих витрат і визначен-ня нормативної собівартості.

4.         Наведіть порядок розробки нормативів накладних витрат і документального оформлення нормативної собівартості.

5.         Наведіть методи визначення відхилень від нормативів та їх відображення в системі рахунків.

6.         Охарактеризуйте порядок визначення, розподілу і спи-сання відхилення від нормативу виробничих накладних витрат.

7.         Як використовується гнучкий бюджет для аналізу відхи-лень накладних виробничих витрат?

8.         Охарактеризуйте поділ витрат на контрольовані і неконтрольо-вані та особливості виявлення і аналізу їх відхилень від нормативу.

9.         Наведіть особливості складання звіту про фінансові ре-зультати (для внутрішнього користування) при нормативному ме-тоді обліку витрат та виявлення впливу на прибуток відхилень від нормативів.

 

 

34