Управлінський облік (частина 1)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський університет економіки та права

П. Й. Атамас

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

2-ге видання

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів, які навчаються

за освітньо-професійною програмою бакалавра

зі спеціальності «Облік і аудит»

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 657.1я73

А 92 УДК 65.052(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1740 від 18.07.2005)

Рецензенти:

Плаксієнко В. Я. — доктор економічних наук, професор; Сазонець І. Л. — доктор економічних наук, професор; Момот В. Є. — доктор економічних наук, доцент

Атамас П. Й.

А 92 Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.

ISBN 978-966-364-769-2

У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення практичних за-вдань. Кожна тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні те-сти, практичні завдання. До типових практичних завдань подано рішення. Це дасть змогу самостійно опановувати окремі методики і контролювати рівень самопідготовки.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, але може бути корис-ним практичним працівникам, які цікавляться питаннями управлінського обліку.

ББК 657.1я73 УДК 65.052(075.8)

ISBN 978-966-364-769-2

© Атамас П. Й., 2009

© Центр учбової літератури, 2009

 

 

2