Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 1)

Питання для самоконтролю

 

1.         Дайте визначення понять «собівартість» та «калькуляція».

2.         Охарактеризуйте види калькуляції за різними ознаками.

3.         Що таке «об’єкт обліку витрат», «об’єкт калькуляції» та «калькуляційна одиниця»?

4.         Наведіть методи розподілу витрат між окремими видами суміжної продукції (продукції комплексного виробництва).

5.         Дайте характеристику калькуляційних систем за різними ознаками.

6.         Що може бути використано як база розподілу непрямих витрат?

7.         Які витрати належать до непрямих і підлягають розпо-ділу?

8.         Наведіть методи розподілу витрат на утримання допоміж-них виробництв.

9.         Дайте загальну характеристику методу калькулювання за замовленнями.

 

10.       Дайте характеристику однопередільного (простого) ме-тоду калькулювання собівартості.

11.       Порядок визначення умовних еквівалентних одиниць про-дукції за методом середньозваженої собівартості та за методом ФІФО.

12.       Методика калькулювання собівартості продукції з ви-користанням умовних еквівалентних одиниць за методом ФІФО.

13.       Дайте порівняльну характеристику позамовного та по-процесного калькулювання собівартості.

14.       Наведіть загальну характеристику системи калькулюван-ня повних витрат.

15.       Наведіть загальну характеристику системи калькулюван-ня змінних витрат.

16.       Які переваги та недоліки системи калькулювання змінних витрат?

 

 

26