Главная->Інші підручники->Содержание->Практичні завдання

Управлінський облік (частина 1)

Практичні завдання

 

Завдання 2.1

Підприємство «Зірка» у звітному році мало такий склад вит-рат:

– орендна плата;

– платежі за комунальні послуги;

– оплата за телефон;

– оплата електроенергії на технологічні потреби;

– основні матеріали;

– витрати на рекламу;

– відсотки за позики банку;

– амортизація основних засобів (прямолінійна);

– оплата праці основного виробничого персоналу (робіт-ників);

– оплата праці службовців та спеціалістів;

– комісійні реалізаторам продукції;

– ремонт обладнання;

– технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть переважно постій-ними, а які – змінними і пояснити свої рішення.

Завдання 2.2*

Підприємство «Сокіл» виробляє один вид продукції. Показ-ники його роботи за останні три місяці складали:

1          2          3

а)         час роботи обладнання, год. 17000 18500 20000

б)         накладні витрати, грн          246500 251750 257000

Необхідно визначити:

1)         ставку змінних накладних витрат на 1 год. роботи облад-нання;

2)         загальну суму змінних витрат за кожен місяць;

3)         суму постійних витрат підприємства.

Завдання 2.3*

ВАТ «Автомобіліст» має такі показники роботи одного ав-томобіля:

– балансова вартість на початок року        6000 грн

– ліквідаційна вартість після двох років використання ста-

новитиме       2000 грн

– витрати на технічне обслуговування (2 рази за рік) 120 грн

– запасні частини з розрахунку на 1000 км пробігу 20 грн

– вартість ліцензії (за рік)     80 грн

– страхові платежі (за рік) 150 грн

– заміна автошин після 25000 км пробігу (4 шини по

37,50 грн) 150 грн

– вартість 1 л бензину (10 л на 100 км пробігу)    3 грн

Необхідно поділити витрати на змінні та постійні і скласти

таблицю витрат за рік при різних обсягах пробігу автомобіля (5000,

10000, 20000, 30000 км) та визначити для кожного рівня:

1)         загальну суму витрат, у т. ч. змінних та постійних;

2)         витрати на 100 км пробігу, у т. ч. змінні та постійні.

Завдання 2.4

Підприємство «Лаура» підготувало бюджет продажів на на-ступний рік з такими показниками (% від обсягу реалізації):

– основні виробничі матеріальні витрати 32

– пряма оплата праці основних робітників           18

– виробничі накладні витрати:

змінні  6

постійні          24

– витрати на збут:

змінні  3

постійні          2

– адміністративні витрати   5

– прибуток     10

Але через два місяці роботи стало відомо, що обсяг про-дажів буде виконано лише на 80%, що становитиме 256000 грн. Необхідно підготувати розрахунки (на основі калькуляції маржинальних витрат) очікуваного прибутку та нової структури витрат (грн і % до виручки).

Завдання 2.5

Автотранспортне підприємство № 815 виконує пасажирські перевезення автобусами. За розрахунками економістів експлуа-таційні витрати на 1 км складають 1,14 грн при річному пробігу автобуса 100000 км та 1,34 грн – при пробігу 75000 км за рік.

Визначити за допомогою методу міні–максі змінну та постій-ну складові загальної суми експлуатаційних витрат і виразити їх рівнянням функції витрат; розрахувати суму експлуатаційних витрат для автобуса, що виконає за рік 85000 км пробігу.

Завдання 2.6

Підприємство «Приорільське» виготовляє один вид продукції. Для контролю за витратами на підприємстві хочуть визначити рівень змінних та постійних витрат, виходячи зі звітних даних за останні 10 місяців:

 

Місяць            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Кількість виробів, од.           5          7          8          6          3          2          4          6          8          7

Сума витрат, тис. грн          34        38        40        36        30        28        32        36        40        38

На підставі наведених даних визначити:

1)         рівень змінних і постійних витрат (методами міні–максі та найменших квадратів);

2)         суму очікуваних витрат на виробництво 9 од. продукції у наступному місяці.

Завдання 2.7

Підприємство «Калуга» займається реалізацією спортивно-го взуття. Показники його звіту про фінансові результати за звітний період становили (грн):

Виручка від реалізації           130000

Купівельна вартість реалізованого товару 70000

Валовий прибуток    60000

Транспортні витрати           15000

Інші витрати обігу     20000

Операційний прибуток        25000

Ціна реалізації однієї пари взуття – 130 грн, купівельна вартість – 70 грн. У складі витрат обігу змінні витрати складають 10 грн на одну пару. У складі транспортних витрат на змінні витрати припадає 20%.

Необхідно визначити загальну суму змінних та постійних витрат і скласти звіт про фінансові результати, використовуючи маржинальний підхід. Визначити, який повинен бути маржиналь-ний доход в розрахунку на одну пару взуття, щоб компенсувати постійні витрати і отримати 10000 грн прибутку.

Завдання 2.8

Кількість годин роботи університетської дискотеки зале-жить від періоду року та графіка навчального процесу. Витрати дискотеки включають обслуговування обладнання та організа-цію вечорів:

 

Вид витрат    Кількість годин роботи за місяць    Витрати, грн

Витрати на організацію вечорів (змінні):

червень

листопад Витрати на обслуговування обладнання (постійні) щомісячно         200 480           4000 9600 5000

Необхідно визначити:

1)         витрати на 1 год. роботи дискотеки у червні і листопаді для кожного виду витрат;

2)         загальну суму витрат на роботу дискотеки у січні, коли очікувана тривалість роботи складе 300 год.

Завдання 2.9

Підприємство «Діод» виготовляє за рік 400 од. продукції і реалізує її за ціною 500 грн за одиницю. Змінні витрати на ви-робництво одиниці продукції складають 300 грн. Постійні вит-рати підприємства 70000 грн за рік.

Необхідно визначити:

1)         критичний рівень виробництва (точку беззбитковості) та суму прибутку, який одержує підприємство за даних умов;

2)         як зміниться прибуток, якщо витрати на рекламу зрос-туть на 10000 грн за рік, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва і реалізації на 30000 грн (при незмінних інших по-казниках);

як зміниться прибуток, якщо змінні витрати зростуть на 20 грн на одиницю продукції, але при цьому зросте і обсяг реалі-зації до 450 од.;

3)         як зміниться прибуток, якщо ціну знизити на 30 грн за одиницю, а витрати на рекламу збільшити на 25000 грн і це спри-ятиме зростанню обсягу реалізації на 50% за кількістю;

4)         як зміниться прибуток, якщо замість витрат на рекламу (10000 грн) оплачувати комісійні реалізаторам по 35 грн за кож-ну одиницю проданої продукції і це зумовить зростання обсягу продажів на 15% за кількістю.

Завдання 2.10*

Підприємство «Прилуки» виробляє один вид продукції і ре-алізує за середньою ціною 56 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 20 грн, постійні вит-рати – 16200 грн за місяць. Проектна потужність підприємства – 1000 одиниць продукції, ставка оподаткування прибутку – 25%.

Необхідно визначити:

1)         точку беззбитковості у натуральному та грошовому вимір-никах і у відсотках до проектної потужності;

2)         суму чистого прибутку (збитку), який отримає підприєм-ство при досягненні проектної потужності;

3)         яку кількість продукції необхідно реалізувати, щоб отри-мати чистий прибуток:

а) 8100 грн;

6)         9 грн на одиницю реалізованої продукції;

в) 20% від обсягу реалізації;

4)         яку необхідно встановити ціну за одиницю продукції, щоб

підприємство при досягненні проектної потужності могло одер-

жати 9000 грн чистого прибутку.

Завдання 2.11*

Фірма «Аудит-Гром» організовує періодичні семінари бух-галтерів з питань оподаткування та складання звітності. На органі-зацію чергового семінару вона понесла витрати на друкування та розсилання потенційним слухачам програми семінару і запро-шення та інші рекламні заходи – 600 грн. Одночасно фірма ук-лала договір на оренду приміщення для проведення семінару за 300 грн з умовою, що в разі відмови від оренди приміщення не пізніше ніж за тиждень до дати семінару, вона сплачує штраф орендодавцю в розмірі 25% суми договору оренди. Менше ніж за тиждень до початку семінару договір не може бути анульований.

Оплата лекторам передбачена в розмірі 400 грн. Якщо семінар не відбудеться, оплата лекторам не нараховується.

Кожен учасник сплачує за участь у семінарі 150 грн. У вартість семінару включені витрати на обід з розрахунку 15 грн на одного учасника і вартість роздаткового матеріалу – 5 грн.

Визначити доцільність проведення семінару або відмови від нього, якщо за тиждень до його початку надійшли замовлення на участь у семінарі лише від 6 бажаючих.

Розрахувати:

1)         яка кількість учасників семінару забезпечить його без-збитковість для фірми;

2)         який прибуток одержить фірма, якщо у семінарі прий-муть участь 30 бажаючих;

3)         при якій кількості учасників семінару фірма одержить 6500 грн прибутку від його проведення.

Завдання 2.12

Студентська їдальня обслуговує відвідувачів комплексними обідами ціною 7 грн. Витрати їдальні на придбання продуктів харчування для приготування одного обіду складають 4 грн. Постійні витрати їдальні (утримання персоналу, комунальні пла-тежі і т. ін.) досягають 600 грн за тиждень.

Необхідно визначити:

1)         витрати їдальні всього та з розрахунку на одного відвіду-вача (окремо змінні та постійні) при різній кількості відвідувачів за тиждень: 1, 10, 100, 200, 300 (в межах релевантного діапазону);

2)         зобразити на графіку та проаналізувати поведінку пос-тійних і змінних витрат у загальній сумі та з розрахунку на одно-го відвідувача;

3)         критичний обсяг (точку беззбитковості) для їдальні (за кількістю відвідувачів та сумою виручки);

4)         який прибуток буде мати їдальня, якщо кількість відвіду-вачів становитиме 300 чол. за тиждень;

5)         скільки бажано мати відвідувачів, щоб прибуток їдальні досяг 600 грн за тиждень.

Завдання 2.13

Фірма «Саяни» виготовляє і реалізує один вид продукції. У звітно-му році сума продаж досягла 140000 грн, витрати – 100000 грн, з яких: основні матеріали – 40000 грн, пряма зарплата виробничо-го персоналу – 30000 грн, виробничі накладні витрати: постійні – 18000 грн, змінні – 12000 грн.

На наступний рік відділ маркетингу пропонує знизити ціну реалізації продукції на 10% і завдяки цьому збільшити обсяг про-даж на 30%. При цьому необхідно врахувати, що погодинна та-рифна ставка основних робітників зросте на 5%, ціни на поло-вину матеріалів підвищаться на 10%, а на другу половину – зни-зяться на 5%, постійні накладні витрати зростуть на 2000 грн.

Необхідно:

1)         скласти звіт про фінансові результати роботи фірми у звітному та наступному році, визначити операційний прибуток;

2)         визначити точку беззбитковості, запас міцності та коефі-цієнти запасу міцності за два періоди;

3)         дати рекомендації менеджеру про доцільність прийняття пропозиції відділу маркетингу, для чого визначити додатково всі перелічені показники при збереженні фактичного обсягу реалі-зації і ціни за нових умов діяльності в наступному році.

Завдання 2.14*

Підприємство «Крекінг-завод» виготовляє три види продукції в одному виробничому процесі (спільному) і реалізує їх з такими показниками:

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б          В

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 0,8       0,90     1,10

Змінні витрати на одиницю продукції, грн           0,6       0,75     1,00

Питома вага окремих видів продукції у загальному обсязі виробництва, %     50        40        10

Постійні витрати підприємства за місяць становлять 25500 грн, фактичний обсяг виробництва всіх видів продукції разом -400000 од.

Необхідно визначити:

1)         точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності;

2)         обсяг реалізації кожного виду продукції для отримання загальної суми чистого прибутку 12750 грн (при ставці оподатку-вання прибутку - 25%.)

Завдання 2.15

Обсяг виробництва електроенергії на Присамарській елект-ростанції досяг 635 млн кВт-год. за рік, змінні витрати на вироб-ництво 1000 кВт-год. становлять 140 грн, постійні витрати елект-ростанції за рік - 500000 грн.

Необхідно визначити:

1)         бажану ціну реалізації електроенергії для одержання чис-того прибутку 1125 тис. грн за рік при ставці оподаткування при-бутку – 25%;

2)         точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності для даного підприємства.

Завдання 2.16

Компанія «Корд» виготовляє один вид продукції і продає її постійному покупцеві за ціною 100 грн за одиницю. Змінні вит-рати на виготовлення одиниці продукції становлять 60 грн, постійні витрати компанії – 30000 грн за місяць.

Необхідно визначити:

1)         точку беззбитковості у натуральному і грошовому вимір-никах;

2)         обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку 8000 грн;

3)         суму очікуваного прибутку при реалізації 1000 одиниць продукції;

4)         суму очікуваного прибутку при реалізації продукції на суму 120000 грн.

Завдання 2.17

Фірма «Попелюшка» надає стандартні послуги з прибиран-ня квартир. Результати діяльності за останні два місяці характе-ризуються такими даними (тарифи не змінювалися):

 

Показник        Місяць

 

            1          2

Кількість наданих послуг (замовлень)       200      300

Вартість послуг (доход), грн            5000    7500

Прибуток (збиток)    1000    2200

Визначити критичний обсяг послуг (точку беззбитковості) в натуральному вимірнику (кількість виконаних замовлень). Пояс-нити, чому знання точки беззбитковості корисно для фірми.

Завдання 2.18

Звіт про роботу готелю «Асторія» за поточний рік має такі показники у розрізі кварталів (тис. грн):

 

Показник        Квартал року Разом

 

            І           ІІ         ІІІ        IV       

 

Доход від послуг       400      1200    1600    800      4000

Прибуток (збиток)    (280)   360      680      40        800

 

Сумарна кількість клієнтів за рік складає 50000 люд.-дн. Тарифи за послуги готелю протягом року не змінювалися.

Керівництво готелю планує збільшити в наступному році змінні витрати на 10% з розрахунку на одного клієнта за добу і досягти рівня прибутку 1 млн грн.

Необхідно визначити:

1)         суму змінних та постійних витрат готелю за рік, суму вит-рати на одного клієнта за добу, дохід від одного клієнта;

2)         мінімальну кількість клієнтів (люд.-дн.), яка забезпечить беззбиткову роботу готелю;

3)         якою повинна бути плата за користування готелем в на-ступному році для досягнення бажаного прибутку, якщо кількість клієнтів не зміниться;

4)         якщо не зміниться плата за послуги готелю, то скільки клієнтів необхідно для досягнення запланованого прибутку;

5)         які зауваження можна висловити до виконання розрахунків.

Завдання 2.19

Підприємство «Автомузика» випускає стандартну модель автомобільного радіоприймача, який продає за ціною 600 грн/од. В наступному році підприємство планує виробити і продати 25000 радіоприймачів.

Витрати підприємства характеризують такі показники:

а) виробничі витрати:

– змінні на матеріали            200 грн на 1 радіоприймач;

– змінні на оплату праці       140 грн на 1 радіоприймач;

– інші виробничі змінні        120 грн на 1 радіоприймач;

– постійні виробничі            800000 грн за рік;

6)         загальні, адміністративні витрати і витрати на збут:

– змінні           30 грн на 1 радіоприймач;

– постійні       600000 грн за рік.

Визначити:

1)         точку беззбитковості на наступний рік в натуральному (кількість приймачів) та грошовому (за сумою продажів) вимір-никах, а також у відсотках від планового обсягу виробництва;

2)         край безпеки (запас міцності) у натуральному і грошово-му вимірниках та у відсотках від обсягу продажів;

3)         прибуток, на одержання якого може розраховувати підприємство в наступному році.

Завдання 2.20

Підприємство «Валентина» спеціалізується на виробництві одного виду продукції. За рік обсяг реалізації становить 1000 шт.

продукції за ціною 300 грн за одиницю. Сукупні змінні витрати на випуск становлять 200 тис. грн, постійні – 50 тис. грн. Необхідно визначити:

1)         точку критичного обсягу виробництва і реалізації про-дукції;

2)         маржинальний і операційний прибуток на весь випуск і на одиницю продукції.

Завдання 2.21

Підприємство «Крим» випускає один вид продукції. Макси-мальний можливий обсяг виробництва – 100000 од. продукції за рік (проектна потужність). Засновники вважають, що прибуток до оподаткування повинен складати 10% доходу від реалізації. Ціна реалізації продукції – 5,6 грн за одиницю. Змінні витрати на весь випуск складають 340000 грн, постійні – 190000 грн.

Необхідно визначити:

1)         обсяг виробництва в точці беззбитковості;

2)         суму прибутку при максимально можливому обсязі ви-робництва;

3)         як повинен змінитися кожен з наведених нижче показ-ників (при інших незмінних) для досягнення прибутку на рівні 10% від обсягу реалізації за існуючого обсягу виробництва:

а)         ціна реалізації;

б)         сума постійних витрат;

в)         сума змінних витрат;

4)         який з наведених варіантів є найбільш привабливим для

досягнення заданої суми прибутку.

Завдання 2.22

Підприємство «Агат» вивчає можливості розширення ринків

збуту одного виду власної продукції, використовуючи для цього

наступну звітну інформацію (грн):

– обсяг реалізації       400000

– кількість реалізованої продукції, од.         2000

– реалізаційна ціна за одиницю      – витрати на збут (постійні)            164000

– змінні витрати на одиницю продукції    90

Обсяг реалізації на нових ринках, як очікується, зросте на

500 од.; ціна реалізації залишиться без зміни – 200 грн/од.;

постійні витрати зростуть на 18000 грн; змінні витрати залишаться

на тому ж рівні – 90 грн/од. Необхідно визначити:

1)         на підставі звіту про фінансові результати пропорцію між змінними і постійними витратами, маржинальний доход та опе-раційний прибуток;

2)         точку беззбитковості до відкриття нових ринків та після їх освоєння;

3)         очікуваний маржинальний доход і прибуток після відкрит-тя нових ринків;

4)         доцільність відкриття нових ринків продукції (дати вис-новки).

Завдання 2.23

Підприємство «Зодіак» виробляє два види продукції з таки-ми показниками:

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

Обсяг виробництва і реалізації, од.            500      1000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 200      400

Змінні витрати, грн на одиницю продукції           120      290

Постійні витрати, грн          100000

Адміністрація підприємства розглядає питання про доціль-ність зміни структури виробництва і реалізації продукції, а саме: збільшення обсягу продукції А до 800 од. при зменшенні про-дукції Б до 700 од. Очікується, що це не вплине на суму пос-тійних витрат, ціну реалізації та змінні витрати на одиницю про-дукції.

Необхідно визначити:

1)         маржинальний доход та операційний прибуток до і після зміни структури реалізованої продукції;

2)         критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) до і після зміни структури продукції;

3)         дати пропозиції про доцільність зміни структури вироб-ництва і реалізації продукції.

Завдання 2.24

Підприємство «РКС» випускає два види продукції з такими показниками за минулий рік:

 

Показник        Продукція

 

            А         Б

Обсяг реалізації, шт.  1000    200

Ціна реалізації, грн за 1 шт.  200      300

Змінні витрати, грн на 1 шт.           160      190

Постійні витрати складали 30000 грн за рік.

У наступному році планується змінити співвідношення ок-ремих видів продукції: збільшити виробництво продукції Б до 400 шт. та відповідно зменшити виробництво продукції А до 800 шт. Очікується, що це не вплине на рівень змінних витрат, ціну реа-лізації та загальну суму постійних витрат.

Необхідно визначити:

1)         точку беззбитковості в натуральному і грошовому вимір-никах для звітного та планового періодів;

2)         відхилення суми прибутку за рахунок зміни структури виробництва.

Завдання 2.25

Підприємство «Олімпієць» виробляє один вид продукції, змінні витрати на яку можуть змінюватися залежно від її комп-лектації з 50 до 100 грн за одиницю з інтервалом в 10 грн. Відпо-відно може змінюватися і ціна реалізації, хоча між ними і немає прямої залежності. Відділ маркетингу вважає, що ціна на різні комплектації продукції може коливатися від 120 до 200 грн з інтервалом 10 грн. Постійні витрати підприємства становлять 70000 грн за рік.

Необхідно скласти таблицю залежності критичного обсягу виробництва (точки беззбитковості) від рівня змінних витрат та ціни реалізації. Дати висновки про чутливість цього показника до зміни вказаних факторів.

Завдання 2.26

Новостворена фірма «Лідер» планує продавати косметичні набори, для чого орендувала приміщення за 600 грн на місяць. Планується оплата праці персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи – 1500 грн за місяць. Вартість патенту складає 200 грн за місяць. Купівельна вартість одного косметичного набору 40 грн, продажна – 60 грн (без суми ПДВ).

Необхідно визначити критичний обсяг продажу у кількісно-му та грошовому вимірниках.

Завдання 2.27

Постійні витрати підприємства «Чоп» складають 46 тис. грн за місяць. Змінні витрати на одиницю продукції – 50 грн, проект-ний обсяг виробництва – 200 од. продукції.

Необхідно визначити критичну ціну, при якій підприємство не буде мати ні прибутку, ні збитку.

 

Завдання 2.28

Підприємство «Піано» виробляє музичні інструменти, одна з моделей яких є досить перспективною і має значний попит. Витрати на цю модель у звітному році складали (грн):

 

Змінні на один інструмент:  Постійні сукупні:

– матеріали    230      – загальновиробничі            19500

– оплата праці           80        – збутові         5500

– загальновиробничі            60        – адміністративні      6800

– збутові         50                   

Ціна реалізації одного виробу (інструменту) – 950 грн. Необхідно визначити:

1)         критичний обсяг виробництва та реалізації продукції у натуральному та грошовому вимірниках;

2)         суму прибутку від реалізації 65 інструментів;

3)         скільки інструментів необхідно реалізувати, щоб одержа-ти 9540 грн прибутку;

4)         як зміниться сума прибутку, якщо обсяг реалізації зрос-те на 20% проти вказаного у п. 2, а ціна продажу зменшиться на 50 грн;

5)         як зміниться критичний обсяг виробництва, якщо постійні витрати зростуть на 4770 грн;

6)         скільки треба продати інструментів, щоб отримати 13960 грн прибутку, якщо змінні витрати на одиницю продукції зменшать-ся на 10%.

Завдання 2.29

Компанія «Шапоров» виготовляє і продає авторучки. Змінні витрати на кожну з них складають 2 грн. Компанія може обрати один з трьох варіантів дій:

1)         виробляти і продавати 60000 ручок по 4 грн, що забезпе-чить 20000 грн прибутку;

2)         виробляти і продавати 35000 ручок по 5 грн;

3)         виробляти і продавати 20000 ручок по 6 грн.

Визначити, який варіант дій для компанії є найефективнішим.

Завдання 2.30

Компанія «Дніпрометал» виробляє металеві вироби, які про-дає по 5 грн за одиницю, при змінних витратах – 4,5 грн/од. Максимальна виробнича потужність обладнання компанії – 100000 виробів за рік. Постійні витрати компанії – 60000 грн за рік.

Визначити:

1)         очікуваний фінансовий результат при реалізації 100000 виробів за рік;

2)         ціну реалізації, при якій підприємство не буде мати ні збитку, ні прибутку (ціну беззбитковості);

3)         ціну реалізації, яка забезпечить одержання прибутку 5000 грн.

Завдання 2.31

Компанія «Укрман» планує в наступному році досягти об-сягу продажів 600000 грн. Витрати плануються в таких розмірах (грн):

 

Стаття витрат           Змінні Постійні

Прямі матеріальні      160000            -

Прямі на оплату праці          140000            -

Загальновиробничі   60000  90000

Маркетингові            24000  36000

Адміністративні        6000    4000

Загальногосподарські           -          10000

Разом  390000            140000

Необхідно визначити:

1)         критичний обсяг реалізації продукції (точку беззбитко-вості) у грошовому вимірнику, запас міцності і коефіцієнт запа-су міцності;

2)         маржинальний доход та операційний прибуток підприєм-ства у плановому періоді.

Завдання 2.32

Компанія «Салют» планує продавати 200000 од. продукції. Постійні витрати компанії 400000 грн за рік, змінні витрати – 60% від ціни продажу продукції.

Визначити:

1)         яка ціна на продукцію компанії забезпечить її беззбит-ковість;

2)         при якій ціні реалізованої продукції компанія зможе от-римати 100000 грн прибутку.

Завдання 2.33*

Приватний підприємець Жарчук В.С. планує налагодити ма-сове виробництво комплектуючих Ж-10, на які є постійний по-пит сусіднього машинобудівного заводу. За попередніми розра-

хунками завод зможе купувати щорічно від 400 до 525 тис. таких комплектуючих, але найбільш вірогідним є продаж заводу в се-редньому 450 тис. шт. за ціною 2,52 грн за 1 шт.

Розрахунок можливих витрат на нове виробництво передба-чає:

1.         Для кожного робітника треба виготовити спеціальний пристрій вартістю 900 грн за штуку, придбати спеціальні столи, стільці та інше необхідне обладнання на загальну суму 540 грн.

2.         Оплата праці одного робітника за годину роботи може бути встановлена на рівні 6,75 грн, але підприємець В.С. Жарчук роз-раховує додавати до ставки ще 20% премії за якісну роботу для підвищення матеріальної зацікавленості працівників; за годину роботи один робітник на новому обладнанні зможе виготовляти і упаковувати 15 виробів; при роботі в одну зміну кожен робіт-ник зможе відпрацювати за рік 2000 год.

3.         Вихідні матеріали для виготовлення одиниці нового ви-робу можна придбати за 1,53 грн при вартості їх перевезення на підприємство – 0,09 грн на одиницю продукції.

4.         Необхідне приміщення для організації нового виробниц-тва можна орендувати за 1080 грн на місяць. Оренда можлива не менше ніж на один рік.

5.         Оплата праці самого підприємця, як генерального менед-жера, офіс-менеджера і за сумісництвом – бухгалтера станови-тиме 4860 грн за місяць.

6.         Для вчасного виконання замовлення необхідно придбати обладнання та устаткування з розрахунку на виготовлення мак-симально можливого обсягу виробів (525 тис. виробів за рік).

Необхідно визначити:

1)         очікувану суму змінних витрат на одиницю продукції; загальну суму постійних витрат за місяць; суму повних витрат підприємця за рік при різних обсягах виробництва (400, 450 і 525 тис. одиниць продукції); середню собівартість одного виро-бу при вказаних обсягах виробництва (без амортизації облад-нання);

2)         ті ж показники, що і в пункті 1, але з врахуванням на-ступного: кількість найнятих працівників розрахована на виго-товлення 450 тис. виробів за рік; при зменшенні обсягу замов-лення (неповному завантаженні робітників) оплата праці не змен-шується; при збільшенні замовлення понад 450 тис. виробів за рік робітників залучатимуть до понадурочної роботи з оплатою 12,15 грн за годину (з урахуванням премії); понадурочна робота не зумовить зростання суми постійних витрат;

3)         ті ж показники, що і в пункті 2, але з врахуванням суми амортизації обладнання та устаткування, нормативний термін використання якого становить 6 років, амортизація нараховуєть-ся прямолінійним методом, ліквідаційна вартість ігнорується;

4)         чи доцільно приватному підприємцю В.С. Жарчуку орга-нізовувати виробництво вказаних комплектуючих.

Завдання 2.34

Є такі дані про роботу одного з підприємств винкомбинату за звітний період:

а)         виручка (доход) від реалізації, грн  1921б) змінні витрати на виробництво, грн:

– пряма оплата праці           214282

– основна сировина і матеріали 602272

– допоміжні матеріали         393514

Разом  1210068

в)         постійні витрати, грн:

– оплата праці обслуговуючого персоналу           142854

– оплата праці службовців  118196

– загальнозаводські витрати           52744

– загальні та адміністративні витрати        66000

– відсотки за позики та інші позикові кошти         82500

– нарахована амортизація основних засобів         115940

Разом  665г)   прибуток до оподаткування (операційний)          46168

У звітному році вироблено 871850 пляшок вина, у новому

році обсяг виробництва планується довести до 900000 пляшок, що відповідає виробничій потужності підприємства. Це забезпе-чить доход від реалізації продукції 1980 тис. грн. Структура до-ходів і витрат при цьому не зміниться і сума прибутку зросте не набагато, навіть при незмінних постійних витратах.

Власники підприємства вважають, що прибуток повинен складати не менше 8–9% від виручки, інакше вкладати капітал у таке підприємство недоцільно.

Необхідно визначити:

1)         критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) для звітного періоду;

2)         суму операційного прибутку при максимально можливо-му обсязі виробництва;

3)         як повинні змінитися наведені нижче показники, щоб при виробництві 900000 пляшок вина досягти операційного прибут-ку 176 тис. грн (при незмінних інших показниках):

а)         ціна реалізації;

б)         постійні витрати;

в)         змінні витрати;

4) який з розглянутих варіантів є найбільш прийнятним для

підприємства.

Завдання 2.35

Підприємство «Калина» планує розпочати виробництво но-вого виду продукції. Виробничий відділ пропонує два варіанти технології, які забезпечують ідентичну якість продукції. Відділ маркетингу пропонує встановити ціну реалізації нової продукції на рівні 30 грн за одиницю.

Розрахункові витрати на виробництво становитимуть:

 

Виробничі витрати   Варіант технології

 

            1-й      2-й

Витрати на одиницю продукції, грн: – прямі матеріальні витрати – прямі витрати на оплату праці – змінні загальновиробничі витрати – змінні витрати на збут Витрати на весь обсяг виробництва, грн: – постійні виробничі витрати – постійні витрати на збут     5,00 6,00 3,00 2,00

244000 50000 5,60 7,20 4,80 2,00

132000 50000

Необхідно визначити:

1)         критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) для кожного варіанту технології;

2)         обсяг виробництва у натуральних вимірниках, при якому фінансові результати від реалізації продукції будуть рівними

 

18