Управлінський облік (частина 1)

Тести

 

1.         Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки

запасів і визначення фінансових результатів:

а)         релевантні і нерелевантні;

б)         контрольовані і неконтрольовані;

в)         витрати на продукцію і витрати періоду;

г)         постійні та змінні?

2.         Які з перелічених груп витрат використовують при підго-

товці управлінських рішень:

а)         релевантні і нерелевантні;

б)         контрольовані і неконтрольовані;

в)         основні та накладні;

г)         вичерпані та невичерпані?

3.         Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

а) за економічним змістом;

б)         місцем вкладання;

в)         відношенням до обсягу виробництва;

г)         принципом: «для різних цілей – різні витрати».

4.         Постійними називають витрати, які:

а)         пов’язані з постійним асортиментом продукції;

б)         зростають зі зростанням обсягу діяльності;

в)         не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу

діяльності;

г)         повторюються у кожному звітному періоді.

5.         Змінними є витрати, які змінюються при зміні:

а)         технології виробництва;

б)         обсягу діяльності;

в)         організаційної структури підприємства;

г)         структури управління.

6.         Релевантний діапазон (область релевантності) – це інтер-

вал обсягу діяльності, в межах якого:

а)         загальна сума постійних витрат не змінюється;

б)         сума постійних витрат з розрахунку на одиницю продукції

не змінюється;

в)         сума змінних витрат з розрахунку на одиницю продукції

не змінюється;

г)         загальна сума виробничих витрат не змінюється.

7.         Витрати на продукцію – це:

а)         повна виробнича собівартість продукції;

б)         повна комерційна собівартість продукції;

в)         змінні витрати;

г)         прямі витрати.

8.         Витрати періоду – це:

а)         прямі виробничі витрати;

б)         загальновиробничі витрати;

в)         адміністративні та загальногосподарські витрати;

г)         усе з переліченого.

9.         При перетині межі релевантності загальна сума постійних

витрат:

а)         збільшується;

б)         зменшується;

в)         не змінюється;

г)         змінюється залежно від виду діяльності.

10.       При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з роз-

рахунку на одиницю продукції:

а)         збільшуються;

б)         зменшуються;

в)         не змінюються;

г)         змінюються залежно від виду діяльності.

11.       При перетині межі релевантності змінні витрати з розра-

хунку на одиницю продукції:

а)         збільшуються;

б)         зменшуються;

в)         не змінюються;

г)         змінюються залежно від виду діяльності.

12.       При збільшенні обсягу діяльності загальна сума змінних вит-

рат:

а)         збільшується;

б)         зменшується;

в)         не змінюється;

г)         змінюється залежно від виду діяльності.

13.       Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

а)         у = bx;

б)         y = a + bx;

в)         y = a + bx + cx2;

г)         немає правильної відповіді?

14.       Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних

витрат:

а)         у = bx;

б)         y = a + bx;

в)         y = a + bx + cx2;

г)         немає правильної відповіді?

15.       Маржинальний доход – це:

а)         доход від реалізації за мінусом непрямих податків;

б)         доход від реалізації за мінусом постійних витрат;

в)         чистий доход від реалізації за мінусом змінних витрат;

г)         доход від реалізації за мінусом собівартості реалізованої

продукції.

16.       Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення мар-

жинального доходу:

а)         до суми постійних витрат;

б)         загальної суми змінних витрат;

в)         суми операційного прибутку;

г)         суми чистого доходу від реалізації продукції.

17.       Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому:

а)         маржинальний доход дорівнює постійним витратам;

б)         доходи дорівнюють витратам;

в)         прибуток підприємства дорівнює нулю;

г)         усе з наведеного.

18.       Співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпе-

чує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсо-

ток зростання продажів, називають:

а)         операційним важелем;

б)         операційним левериджем;

в)         виробничим левериджем;

г)         усе з наведеного.

 

 

17