Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 1)

Питання для самоконтролю

 

1.         Дайте економічну характеристику складу витрат підприєм-ства.

2.         Яким є нормативне регулювання складу витрат, що вклю-чаються до собівартості продукції?

3.         Охарактеризуйте принцип класифікації витрат в управлін-ському обліку та основні цілі її застосування.

4.         Наведіть класифікацію витрат для оцінки запасів і визна-чення фінансових результатів діяльності.

5.         Дайте характеристику вичерпаних і невичерпаних витрат, витрат на продукцію і витрат періоду.

6.         Наведіть характеристику класифікації витрат для прий-няття управлінських рішень.

7.         Охарактеризуйте і наведіть приклади релевантних та не-релевантних витрат, мету їх використання.

8.         Охарактеризуйте постійні і змінні витрати. Для вирішен-ня яких задач вони використовуються?

9.         Дайте характеристику і наведіть приклади маржинальних і середніх, дійсних та можливих витрат.

 

10.       Наведіть характеристику класифікації витрат для конт-ролю за їх рівнем та управління витратами.

11.       Наведіть класифікацію витрат для обчислення собівар-тості продукції. Назвіть основні статті виробничих витрат.

12.       Визначте методи розподілу витрат на постійні і змінні поняття напівпостійних та напівзмінних витрат, функцію витрат.

13.       Дайте поняття ступінчастого характеру зміни постійних витрат, релевантного діапазону та поділу постійних витрат на обо-в’язкові і дискреційні.

14.       Визначення маржинального доходу та його графічне зоб-раження.

15.       Які управлінські рішення можна приймати на основі мар-жинального аналізу?

16.       Наведіть аналітичні показники, що використовуються при маржинальному аналізі, та охарактеризуйте порядок їх виз-начення.

17.       Що таке «операційний (виробничий) леверидж» та по-рядок його використання при прийнятті управлінських рішень?

 

 

16