Главная->Інші підручники->Содержание->2.2. Класифікація витрат підприємства

Управлінський облік (частина 1)

2.2. Класифікація витрат підприємства

 

Для правильної організації обліку витрат у відповідності з їх особливостями, складом та значенням у процесі виробництва, а також для потреб контролю, аналізу, обчислення собівартості та управління витратами їх поділяють на групи (класифікують) за тими ознаками, які визначаються метою класифікації.

В основу класифікації витрат в управлінському обліку по-кладено принцип: різні витрати для різних цілей, тобто мета, з якою здійснюють класифікацію, визначає її методику та склад окремих груп витрат (рис. 2.1).

Наведемо коротко характеристику окремих груп витрат.

Вичерпані (спожиті) витрати – це витрати звітного періоду, що призводять до зменшення активів або збільшення зобов’я-зань у процесі поточної діяльності для отримання доходу у звітно-му періоді. До них можна віднести витрати сировини і матері-алів, нарахування оплати праці і т. ін. на виробництво продукції, яка реалізована у звітному періоді. Вичерпані витрати відобра-жають у звіті про фінансові результати як собівартість реалізова-ної продукції.

Невичерпані (неспожиті) витрати – це збільшення зобов’я-зань або зменшення активів у процесі поточної господарської діяльності для отримання доходу у майбутньому. До таких вит-рат можна віднести витрати на придбання матеріалів, які ще не витрачені (не спожиті), товарів, які ще не реалізовані і відобра-жаються у складі активів підприємства як запаси (рис. 2.2).

Глава 2

 

Мета класифікації витрат

Класифікаційні групи

Вичерпані (спожиті) Невичерпані (неспожиті)

Оцінка запасів

та визначення

фінансових

результатів

Витрати на продукцію Витрати періоду

Прямі

Непрямі (опосередковані)

Основні Накладні

Релевантні Нерелевантні

Прийняття

управлінських

рішень

Постійні Змінні

Маржинальні Середні

 

Витрати підприємства

Дійсні Можливі

Контрольовані Неконтрольовані

 

Контроль виконання

Плановані Неплановані

Продуктивні Непродуктивні

Матеріальні

Оподаткування,

складання

фінансової

звітності

 

раці

— На оплату

 

12