Главная->Українська мова->Содержание->§ 7. Подвоєння та подовження приголосних

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

§ 7. Подвоєння та подовження приголосних

Подвоєння приголосних відбувається при збігу однакових при-голосних:

 

– префікса й кореня : оббити, віддати, ззаду, роззброїти;

– кореня або основи на -н- (нь) і суфіксів -н(ий) [-н(і)й], -ник, -ниц(я):           безвинний, сонний, стінний, кінний, осінній, письменник, віконниця;

– кінця першої і початку другої частини складноскорочених слів:         юннат (юний натураліст), військко-мат, страйкком;

– основи дієслова минулого часу на с і частки -ся:          розрісся, піднісся, пасся, трясся;

– у прикметниках на -енн(ий), -анн(ий) [-янн(ий)]: а) зі значен-ням можливості або неможливості дії: б) з відтінком підсилення у слові:          здійсненний, нездійсненний, незрів-нянний, невблаганний, нечисленний; старанний;

– у словах:      бовван, Ганна, лляний, овва, ссавці, ссати і в похідних від них: боввані-ти, Ганнин, виссати тощо;

– в іменниках, утворених від прикметників на -цьк(ий) подвоюється ч:          Донеччина, Вінничина, козаччина, Німеччина, Туреччина.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Подовження приголосних перед я, ю, є, ї

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ч подовжуються (на письмі позна-чаються двома літерами), коли вони стоять між двома голосними:

1)         в іменниках середнього роду: угіддя, життя, мотуззя, коло-сся, зілля, насіння, збіжжя, затишшя, узбіччя; крім назв молодих істот: теля, гуся, щеня;

2)         в Ор. відмінку однини іменників III відміни: мідь – міддю, тінь– тінню, сіль – сіллю, піч – піччю, мазь – маззю, подорож – по-дорожжю;

3)         у дієслові лляти та його формах: ллю, ллєш, ллють, ллємо;

4)         у словах: Ілля, суддя, стаття (але статей), рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Що таке подвоєння букв?

2.         Що таке збіг однакових приголосних? За яких умов він від-бувається? Наведіть приклади.

3.         Які приголосні можуть подовжуватись і за якої обов’язкової умови? Наведіть приклади.

Вправа 8. Поясніть, чому в поданих парах слів подовження від-бувається (не відбувається): життя – щастя, знання – знань, ба-гаття – багать, Поділля – подільський, ніччю – жовчю, Побужжя – Поволжя.

Вправа 9. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.

Бе(з,зз)еме(л,лл)я,

ро(з,зз)броювати,

ри(с,сс)ю,

грома(д,дд)я,

безсні(ж,жж)я,

перли(н,нн)о,

на(д,дд)ністрянський,

квасо(л,лл)я,

газува(н,нн)я,

І(л,лл)я,

мудріс(т,тт)ю,

білокрів(ь,’)я,

ви(л,лл)є,

буркун-зі(л,лл)я,

передгро(з,зз)я,

розсаджува(н,нн)я,

черезсму(ж,жж)я,

радіс(т,тт)ю,

стажува(н,нн)я,

пони(з,зз)я,

фуражува(н,нн)я,

гайдама(ч,чч)ина,

ема(л,лл)ю,

істи(н,нн)ий,

цурпа(л,лл)я,

безплі(д,дд)я,

(с,сс)ати.

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

 

8