Главная->Українська мова->Содержание->Додатки Фонетика § 1. Звуки і букви. Український алфавіт

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

Додатки Фонетика § 1. Звуки і букви. Український алфавіт

В основі українського письма лежить азбука, або алфавіт, абет-ка, тобто розташовані в певному порядку графічні знаки – літери, якими користуються на письмі. Назви «азбука», «алфавіт», «абет-ка» складені з назв перших літер: азбука – з давньоруських «аз» і «буки», алфавіт – з грецьких літер «альфа» і «бета» (у новогрець-кій вимові – віта), а абетка – з українських «а» і «бе».

Сучасний український алфавіт – це видозмінена давня слов’янська азбука, яка називалася кирилицею. Таку назву вона дістала за ім’ям одного з грецьких місіонерів, братів Кирила і Мефодія, які склали азбуку для слов’ян і переклали грецькі бо-гослужбові книги на слов’янську мову. Українська абетка має 33 літери. Із них 32 букви передають на письмі мовні звуки, а ь (м’який знак) позначає м’якість приголосних на письмі. Букви є друковані й писані і мають дві форми – велику (прописну) і малу (рядкову).

Літери українського алфавіту розташовані в певному порядку і мають такі індивідуальні назви:

 

Аа

а          Бб

бе        Вв

ве        Гг

ге         Ґґ

ґе         Дд

де        Ее

е          Єє

йе        жж

же       З

зе         ии

и

іі

і           її

йі         Йй

йот      Кк

ка        лл

ел        Мм

ем        нн

ен        Оо

о          Пп

пе        Рр

ер        сс

ес

Тт

те        Уу

у          Фф

еф        Хх

ха        Цц

це        чч

че        Шш

ша       Щщ

ща       ь

знак м'якшення          Юю

йу        яя

йа

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Звуки мови ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки переда-ються буквами. Букви – це ті умовні знаки, якими передаються на письмі звуки мови. Повної відповідності між звуками і буквами в українській мові немає. Більшість букв позначає один звук, але одна буква може передавати два звуки (наприклад: букви ї, щ за-вжди позначають два звуки – [йі], [шч], а літери я, ю, є передають два звуки [йа, йу, йе]: а) на початку слова: ясен [йaсеин], юшка [йyшка], єдність [йeдн’іст’]; б) після букви, що позначає голо-сний звук (на початку складу): га-я-ти [гa-йа-ти], па-ла-є [па-лa-йе]; в) після апострофа: рів’єра [р’ів’йера], г) після м’якого знака: барельєф [бареил’eф], портьєра [порт’йeра]. А є звуки, які передаються двома буквами: дж, дз.

Алфавіт має знати кожна культурна людина, оскільки всі словни-ки укладаються за алфавітним принципом, за алфавітом будуються картотеки, списки прізвищ.

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Що лежить в основі українського письма?

2.         Що називається алфавітом? Назвіть синоніми до цього слова.

3.         З чого складається алфавіт?

4.         Чому алфавіт має знати кожна культурна людина?

Вправа 1. Запишіть слова в алфавітному порядку.

Інженер, залишок, мікрофлора, плямистість, яровизація, аклі-матизація, рівень, вміст, мембрана, сівба, бухгалтер, всмоктування, овес, зараження, добриво, червонозем, щільність, ячмінь, живець, квасоля, міжвузля, евкаліпт, плоди, збирання, водорость, межа, по-рода, активність, дерево, кульбаба, овочі, черешок, скороспілість, фотохімія.

Вправа 2. Випишіть слова, в яких букви позначають два звуки.

Агробіологія, вільний, випускання, джерело, колізія, повітря, в’язкість, повітря, емульсія, меживузля, попелюха, черв’як, щит, розщеплюватися, врожаю, справжня, поголів’я, щеплення, україн-ський, проміння, своїм, зусилля, вестибюль, осіннього, явір, призь-ба, задзижчали, орючи.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

 

2