Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 3)

§ 74. Договір

Розрізняють такі типи договорів:

 

Договори з господарської діяльності          Трудові договори

договір підряду          трудова угода

договір постачання   трудовий контракт

договір про матеріальну відповідальність 

договір про створення нових форм господарювання     

установчий договір 

Договір – це документ, у якому зафіксовано угоду про встанов-лення ділових відносин між двома чи кількома партнерами.

Договір може бути укладено між фізичними особами, працівни-ками, підприємствами, організаціями, установами, фірмами.

Договір має відображати інтереси сторін. Цей документ уклада-ють на основі чинного законодавства. Спочатку готується проект договору (найчастіше це робить сторона-ініціатор, консультуючись з юристом).

Оскільки договір є юридичним документом, то кожен його пункт потрібно сформулювати чітко, уникаючи двозначності.

Оформлений за всіма правилами документ підписують сторони, що його укладали.

N.B!!! Не забудьте переконатися в повноваженнях особи, що під-писує договір (не соромтесь перевірити доручення в повноваженнях особи, якщо у цьому виникла необхідність – зібрати інформацію про контрагента).

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Розглянемо кожен з типів договорів з господарської діяльності і його зміст.

 

Тип договору Його зміст

Договір підряду         Підприємець-підрядник зобов’язується виконати пев-ний обсяг робіт підприємству-замовникові

Договір постачання  Організація-постачальник бере на себе зобов’язання в певні терміни передати організації, що купує товар, у власність певну продукцію. Організація-покупець зобов’язується оплати-ти продукцію за встановленими цінами.

Договір про матеріальну відповідальність Одна сторона бере на себе матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності, а також зобов’язується дотримува-тися правил зберігання, обміну, установлених у договорі. Інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність (укладається між двома і більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств)       Сторони визначають розмір і ха-рактер внесків: грошові, майнові, грошова участь.

Договори щодо створення нових форм господарювання           Про організацію асоціацій, ма-лих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств.

Установчий договір Про створення асоціацій. Він закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників ство-рення асоціації.

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Розрізняють ще договори банківської діяльності. Серед них:

•          договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування,

•          договір про депозитний вклад,

•          кредитний договір. Реквізити договору з господарської діяльності:

•          назва виду документа;

•          дата;

•          місце укладання;

•          індекс;

•          заголовок до тексту (про що договір);

•          текст;

•          позначка про наявність додатка;

•          термін виконання договору;

•          кількісні та якісні показники продукції;

•          зазначення цін робіт (продукції) і загальної суми;

•          порядок виконання робіт;

•          порядок розрахунків між сторонами;

•          додаткові умови договору;

 

•          про відповідальність (майнову, юридичну) за невиконання (повне чи часткове) договору;

•          порядок і місце розв’язання суперечок;

•          термін дії договору;

•          юридичні адреси сторін, які укладають договір;

•          підписи сторін;

•          печатка установ або сторін, які укладають угоди.

Зазначимо, що текст договору поділяють на дві частини:

•          вступну (зазначають назви сторін, між якими укладається до-

говір, посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які будуть під-

писувати договір; інколи наводять посилання на документи, що

засвідчують повноваження особи, котра підписує договір);

•          основну (вона складається із пунктів):

“Предмет договору”,

“Обов’язки сторін”,

“Порядок розрахунків”,

“Відповідальність сторін”,

“Порядок розірвання договору”,

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

“Термін дії договору”,

“Інші умови договору”.

Як було зазначено вище, трудові договори, їх укладання є основною формою реалізації права людини на працю (стаття 43 Конституції України).

Розрізняють такі договори:

1)         трудовий договір;

2)         трудовий контракт;

3)         трудова угода.

 

 

16