Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2)

§ 58. Адреса

Кожна установа (фірма, підприємство) має подбати про те, щоб кореспонденцію відправляти у пристойних конвертах (за дизай-ном вони мають відповідати бланкам, а виготовлені повинні бути з цупкого паперу). На конверті грамотно потрібно оформити адресу. Зауважимо, що у зв’язку із введенням у дію Правил користування послугами поштового зв’язку, які затверджені постановою Кабіне-ту Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1446, МППЗ, «Київ-пошта» ввела такі зміни у порядок адресування поштових від-правлень по Україні:

1)         адреса відправника пишеться вгорі ліворуч;

2)         відомості про відправника записуються у такій послідовності:

 

•          індекс та адреса відправника;

•          ініціали та прізвище (для організацій – найменування під-приємства, організації, установи);

•          вулиця, номер будинку, квартири;

•          населений пункт, номер відділення зв’язку;

•          район і область;

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

3)         адреса одержувача пишеться внизу праворуч;

4)         відомості про одержувача записуються у такій послідовності:

 

•          зліва внизу на конверті записується індекс;

•          справа внизу: ініціали і прізвище (для організацій – наймену-вання підприємства, організації, установи);

•          вулиця, номер будинку, квартири;

•          населений пункт, номер відділення зв’язку;

•          район і область.

наприклад:

 

Агрофірма «Мрія»     Місце для марки

с. Велика Долина     

Володарський район           

Київська область      

07432  Агропромбанк «Україна»

            Володарське відділення

            пл. Незалежності, 1 смт.

            Володарка Київська область

            07567

На листах, адресованих за кордон, адреса одержувача повинна бути розміщена не нижче двох сантиметрів від нижчого краю конверта.

Зразок (№ 1) по Україні:

 

Адреса відправника: Місце для марки

В.Ф.Кушніренко       

вул. Хрещатик, 5, кв. 20      

м. Київ,         

101001           

            Адреса одержувача:

            В.С.Саленко

            вул. Б.Хмельницького, 20, кв. 11

            м. Львів,

            15 79015

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Зразок (№ 2) за кордон:

 

В.К.Федоренко         Місце для марки

вул. Ломоносова, 27, кв. 23

м. Київ,         

127 03127      

Україна          

            С.М.Толстая

            ул. Набережная, 3, кв. 307

            г. Свердловск, 25

            Россия

Зразок (№ 3) за кордон:

 

Т.К.Павлощук            Місце для марки

вул. Сеченова, 12, кв. 45    

м.Київ, 127   

03127 

Україна UKRAINE   

            Peter I.BURSENOS

            12603 Denmark drive ART 556

            HERNDON YA22071-9945

            United States of Amerika

            ГЕРНДОН США

Оформлення офіційного листа відрізняється від оформлення приватного листа. Якщо приватний лист розпочинається дружнім вітанням з рідними (батьками, дідусем, бабусею) коханим, другом, то службовий лист, який друкується на бланку, починається з адреси, часто службовий лист має і заголовок.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Адресування кореспонденції слід записувати так:

1.         конкретній посадовій особі:

Міністерство МЗЕЗторгу

Першому заступникові Міністра

МЗЕЗторгу,

Голові українсько-фінляндської Комісії

Подолєву І.В. (адреса)

2.         керівникові підприємства, установи:

Директорові Акціонерного фермерського об’єднання «Червоний Оскіл» п. Іваненку М.А.

3.         кільком посадовим особам (керівникам):

Заступникові Міністра сільського господарства і продовольства України Голові Спілки селян «Трудівник» Директорові Миронівського Інституту пшениці

4.         посадовим особам підпорядкованих інстанцій:

Начальникам районних станцій захисту рослин

або ж:

Керівникам обласних формувань по птахівництву Керівникам племгосподарств ВНО «Укрптахопром»

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Запитання і завдання для самоконтролю.

Дайте відповіді на тестові завдання

(тема «Довідково-інформаційні документи»)

1.         З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна-

чення: «Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності

особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи». Це:

а)         висновок;

б)         довідка;

в)         огляд.

2.         Доповідна записка – це:

а)         різновид довідки, який складається для інформування під-

відомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за

певний період;

б)         документ, в якому подається потрібна інформація, адресо-

вана певному колу зацікавлених осіб;

в)         документ на ім’я керівника установи, в якому повідомля-

ється про певний факт, подію, подається звіт про виконання

службових доручень або взятих на себе зобов’язань.

3.         За змістом довідки поділяються на:

а)         особисті та службові;

б)         термінові та критичні;

в)         установчі та особові.

4.         Довідка – це:

а)         документ, який засвідчує факти біографії або діяльності

особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи;

б)         документ, який містить прохання особи або установи щодо

здійснення своїх прав або захисту інтересів;

в)         документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні

та професійні відомості про особу.

5.         Огляд – це:

а)         критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на художній твір, дру-

ковану наукову працю і т.ін.;

б)         різновид довідки, який складається для інформування

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх під-сумки за певний період;

в) документ, який містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд ру-кописних робіт.

6.         Службові записки поділяються на:

а)         інтимні, дружні, ділові;

б)         службові і приватні;

в)         службові, пояснювальні, доповідні.

7.         Пояснювальна записка пишеться:

а)         на прохання керівника;

б)         з ініціативи підлеглого;

в)         на вимогу адміністрації, інколи – з ініціативи підлеглого.

8.         Пояснювальна записка – це:

а)         вступна частина іншого документа (плану, програми, про-

екту тощо), обґрунтовуються мета його створення, структура,

зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і

новизна;

б)         документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні

та професійні відомості про особу;

в)         документ особистого характеру, в якому пояснюються

певні дії особи (найчастіше – порушення дисципліни, не-

виконання роботи).

9.         Запрошення адресується:

а)         колективові;

б)         конкретній особі;

в)         групі осіб.

10.       Запрошення – це:

а)         документ, у якому подається потрібна інформація, адресова-

на певному колу зацікавлених осіб;

б)         спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою

телекомунікативного зв’язку та принтера;

в)         документ, який адресується конкретній особі взяти участь

у події або заході.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

11.       З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче ви-

значення: «Документ на ім’я керівника установи, в якому повідо-

мляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання

службових доручень або взятих на себе зобов’язань». Це:

а)         довідка;

б)         звіт;

в)         доповідна записка.

12.       Звіт – це:

а)         один із способів обміну інформацією;

б)         письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за

певний період часу;

в)         документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї

біографії.

13.       З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче ви-

значення: «Документ, який адресується конкретній особі взяти

участь у події або заході». Це:

а)         лист;

б)         запрошення;

в)         оголошення.

14.       З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче ви-

значення: «Спосіб передачі різних за змістом документів за допо-

могою телекомунікативного зв’язку та принтера – це:

а)         оголошення;

б)         факс;

в)         телеграма.

15.       З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна-

чення: «Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності

особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи». Це:

а)         довідка;

б)         резюме;

в)         автобіографія.

16.       Телеграма – це:

а)         документ, який передається телеграфом, має гранично стис-

лий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну

справу, термінового інформування когось про щось;

б)         документ, в якому подається потрібна інформація, адресо-

вана певному колу зацікавлених осіб;

350

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

в) спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера.

17.       З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна-

чення: «Документ, в якому подається потрібна інформація, адресо-

вана певному колу зацікавлених осіб». Це:

а)         оголошення;

б)         запрошення;

в)         прес-реліз.

18.       Телефонограма – це:

а)         документ, у якому стисло сформульовані основні положен-

ня статті, лекції, доповіді;

б)         документ, який передається телеграфом, має гранично стис-

лий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну

справу, термінового інформування когось про щось;

в)         документ, який передається телефоном, фіксується у спеці-

альній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію

вищих органів.

19.       З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна-

чення: «Повідомлення, передане по радіо». Це:

а)         факс;

б)         радіограма;

в)         телеграма.

20.       Факс – це:

а)         спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою

телекомунікативного зв’язку та принтера;

б)         документ, який передається телеграфом, має гранично стис-

лий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну

справу, термінового інформування когось про щось;

в)         стислий письмовий виклад першоджерела.

21.       Адреса – це:

а)         один із способів обміну інформацією;

б)         обов’язковий документ, що заповнюється громадянином

під час чи зарахування його на посаду, навчання;

в)         точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь

або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.

351

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

По праву        По праву

по правую руку         праворуч; по праву руку

по правую сторону   праворуч; з правого боку

по праздникам          у свята; святами

no предварительньім подсчетам     за попередніми підрахунками

по предложению      на пропозицію

по предписанию       за приписом

по представлению кого       на подання чиє

по преимуществу      переважно, здебільшого з

по прейскуранту       а прейскурантом

no прерьіваниям        за перериваннями

no прибьітии  прибувши

no привьічке  за звичкою

по приглашению      на запрошення

по признаку   за ознакою

по приказу     за наказом; з наказу

по принуждению      з примусу

по причине чего       через що

по программе            за програмою

по происхождению  з походження; походженням; родом

по просьбе     на прохання

по протекции            за протекцією

по профессии            за фахом; за професією

по публикациям (судить)     з публікацій

по пунктам    по пунктах

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

 

 

34