Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2)

§ 55. План

План – це документ, у якому подано перелік видів робіт, що мають бути виконані. У планах указуються терміни виконання, пріз-вища виконавців, обсяг роботи.

Розрізняють плани прості і складні.

Залежно від того, на який час планується робота, ці документи поділяються на:

– щоденні,

– тижневі,

– місячні,

– квартальні,

– піврічні,

– річні тощо.

Залежно від виконавців плани можна поділити на індивідуальні і колективні.

Плани роботи установ (організацій) підписуються керівниками, а деякі узгоджуються з вищими або суміжними установами.

Найчастіше плани роботи затверджуються керівником чи колегі-альним органом.

Плани можуть бути оформлені у формі таблиці чи записані як текст.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Реквізити плану такі:

– назва установи;

– назва виду документа;

– вказівка на термін укладання плану;

– текст із вказівкою на термін виконання та виконавців;

– дата складання;

– гриф узгодження;

– гриф затвердження;

– печатка.

Завдання 1. Допишіть речення:

Планом називається документ …

За терміном виконання плани поділяють на: …

За структурою розрізняють плани …

Кожний пункт плану містить …

Реквізити плану такі: …

Завдання 2. Напишіть план роботи профкому факультету.

Завдання 3. Відредагуйте подані нижче пункти планів:

1.         Прийняття в українськой мові перенесення слів.

2.         Які ви знаєте орфографіческі правила перерива слова.

3.         техніческі правила переноса:

Завдання 4. Складіть план прочитаного параграфа (розділу) під-ручника.

 

 

31