Главная->Українська мова->Содержание->§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2)

§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю

Якщо ділова людина хоче переконати слухача (читача) у прав-дивості запропонованої теми, їй варто подбати, щоб слово її було зрозумілим, тема була переконливо обгрунтована. Слід навчитись контролювати свої емоції і інтонації, які диктують міміку і жести.

Справедливо відзначив І.Лафатер: «Хочеш бути розумним – на-

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ V

вчись розумно питати, уважно слухати, спокійно відповідати й пе-реставати говорити, коли нема чого більше сказати».

Ділове спілкування регулює офіційні стосунки комунікантів у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах.

Офіційно-діловий стиль існує у двох формах: усній і писемній.

Усне ділове мовлення – це спілкування людей під час виконання ними службових обов'язків (під час бесід, нарад, у години прийому відвідувачів тощо). Це може бути мовлення однієї службової особи перед іншою або перед колективом чи зібранням.

Писемне мовлення є вторинним щодо усного мовлення. Воно й виникло пізніше. Писемне мовлення офіційно-ділового стилю є мо-нологічним.

 

Усна форма ділового стилю            Писемна форма ділового стилю

Ділова бесіда

діловий прийом

ділова доповідь

ділова розмова по телефону

ділова нарада

ділові переговори     Документи різних видів: автобіо-графія, резюме, заява, пропозиція, скарга, ха-рактеристика, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, довідка, висно-вок, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, лист, оголо-шення, план, протокол, витяг із прото-колу, телеграма, адреса, телефонограма, радіограма, факс, акт, доручення, розпи-ска, список, таблиця, накладна, договір, трудо-ва угода, контракт, ділова доповідь (написаний текст) тощо

Усне мовлення ділової людини має бути:

•          виразним (потрібно з чіткою дикцією вимовляти кожне слово);

•          точним і недвозначним (використовувати слова з прямим значенням);

•          логічним (продумувати кожну фразу, викладати думки послі-довно, логічно);

•          відповідним ситуації мовлення (кожен службовець повинен пам'ятати: що – кому – коли – де – про що – чому говорить і відповідно добирати мовні засоби);

•          нестандартним;

Українська мова за професійним спрямуванням

Офіційно-діловий стиль

•          доречним;

•          змістовним;

•          стислим (у народі кажуть, що багато говорити не завжди означає багато сказати).

Г" Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

по крайней мере       принаймні; щонайменше

по курсу (банка - обменять валюту)           за курсом (банку обміняти валюту)

по курсу (двигаться) курсом (рухатися)

по левую руку           ліворуч;

по левую сторону     по ліву руку ліворуч; з лівого боку

по лестнице (идти)   сходами (іти)

по линии наименьшего       по лінії найменшого

сопротивления         опору

по лицензии  за ліцензією

по лицу          по обличчю

по личному делу       в особистій справі

по личному опиту    з власного досвіду

по личному расчету  за власними розрахунками

по личньім мотивам з особистих мотивів

по март включительно        до березня включно

по мере надобности у міру потреби; як (яка) буде потреба;

по мере того, как       у міру того, як

по местам!     на місця!

по мировьім стандартами    за світовими стандартами

по мне            як на мене; щодо мене;

по мнению кого, чьему        на думку чию

по многим причинам           з багатьох причин

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ V

 

 

11