Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

§ 29. Анотація

Анотацією називається короткий огляд змісту книги, статті час-то з критичною оцінкою її. До анотації входять:

•          опис бібліографічних ознак книги (указуються автор, назва, місто, видавництво, рік, кількість сторінок);

•          короткий переказ змісту;

•          вказівка, кому ця книга адресована.

Інколи до анотацій включають відомості про автора(ів) книги,

відомості про те, як оцінюють цю книгу у науковому світі.

Розміщують анотацію на звороті титульної сторінки. Прочитав-ши її, можна мати уявлення про зміст книги, інакше кажучи, анота-ція – елемент довідкового апарату книги.

Завдання 1. Прочитайте анотації. Чим відрізняються подані нижче анотації? Назвіть ті, в яких подається просто інформація, а в яких містяться елементи оцінки. Чому, на вашу думку, вони вво-дяться до анотації?

***

Бобров В. я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Ли-бідь, 1995. – 320 с.

У підручнику вперше в Україні, виходячи з надбань світової та вітчизняної економічної думки, викладено новий курс “Основи ринкової економіки”. Дається ґрунтовне тлумачення найважливі-ших категорій і законів ринкового механізму. Особлива увага звер-тається на розкриття суті таких нових для нашої економіки понять як менеджмент, менеджер, маркетинг та ін. Теоретичні положення і висновки пов’язуються із сьогоднішніми завданнями України в умовах переходу її економіки до ринку, ілюструються таблицями, графіками, схемами. Підручник містить докладний термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

***

Богдан с. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

В основі кожної національної культури лежить мовний етикет народу. Оскільки народ – це своєрідний, створений тільки йому при-таманними фарбами образ, серед багатьох чинників, котрі є скла-

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

довими цієї “фарби”, мовний етикет – чи не найяскравіший тон на загальному тлі національних особливостей. Українці в цьому плані – нація своєрідна і унікальна, котра впродовж багатьох віків дбала про скарбницю мовного етикету і поповнювала її все новими перла-ми, добутими з самої глибини душі.

Написана в розважливому тоні, надзвичайно тонко і водночас до-ступно, пропонована увазі читача книга має стати своєрідною “на-стільною книгою” з мовного етикету для кожної української родини.

Книга пропонується викладачам вузів і загальноосвітніх закла-дів, вихователям, студентам, школярам, працівникам сфери обслу-говування, громадським і державним діячам.

***

Загородній А. Г., Вознюк Г. л., смовженко Т. с. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видав-ництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

У словнику подано тлумачення близько 2500 понять і термінів, що охоплюють такі теми: фінансова система держави, фінанси під-приємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, цінні папери і фондовий ринок, грошовий обіг, фінансове плануван-ня, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси та інші.

Для викладачів і студентів економічних навчальних закладів і факультетів, фінансистів та економістів підприємств усіх форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністра-цій, страхових організацій.

***

іванов Ю. Б., Кравченко Ю. і., Хоменко М. М. Вступ до бізнесу. – К.: Лібра, 1995. – 252 с.

Ця книга корисна як всім, хто вперше занурюється у велике море бізнесу, так і тим, хто вже не новачок у цій галузі знань.

За широтою й обсягом висвітлюваних питань підприємництва книга не має в Україні аналогів.

Викладені основні категорії бізнесу, підходи до організації при-ватного підприємництва в умовах переходу України до ринкових відносин. Розглянуто форми власності і розвиток підприємництва при проведенні роздержавлення та приватизації.

Наведені приклади вдосконалення управління трудовими колек-

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

тивами підприємницьких структур та розробки бізнес-планів рин-ковими організаціями.

Обґрунтовано необхідність планування маркетингу в умовах конкуренції та його особливості у сфері послуг.

Книга розрахована на широке коло читачів, підприємців, інже-нерних та економічних працівників організацій різних форм влас-ності, а також студентів вузів.

***

Кісельов А. П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 191с.

Запропонований підручник не має аналогів не тільки в Україні, а й у близькому зарубіжжі. У ньому розглядаються об’єктивні за-кономірності виникнення і розвитку бізнесу, його категорії, ринкове середовище, механізми створення, функціонування і управління; визначено суб’єкти бізнесу та подано їх класифікацію.

Для кращого засвоєння матеріалу й індивідуальної роботи після кожного розділу вміщено завдання для перевірки знань і самостій-ної роботи. В додатках подано тести визначення підприємницьких здібностей та ймовірної можливості стати бізнесменом, а також показники фінансово-економічної діяльності підприємницьких структур тощо.

Логіка побудови матеріалу відповідає затвердженій програмі та стандартам, прийнятим у ряді університетів Заходу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

***

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисци-пліни «Годівля сільськогосподарських тварин» студентами фа-культету ветеринарної медицини / Укладачі: І. І. Ібатуллін, П. Ю. Панасенко, І.П.Чумаченко, В. І. Хрипун. – К.: НАУ, 1999. – 50 с.

Викладено методичні вказівки до виконання курсової роботи за програмою дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини.

***

Мороз В. і. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимо-ги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: Курс, 1997. – 56 с.

Автор посібника, завідуючий кафедрою методики викладання

183

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

природничо-географічних дисциплін, доцент І. В. Мороз на підставі широкого науково-методологічного аналізу літературних джерел у галузі теорії і методики наукових досліджень розглядає визначення основних структурних елементів дослідження – об’єкта, предмета, мети, проблеми, основних завдань і гіпотези дослідження та дає ме-тодичні поради.

У посібнику даються практичні рекомендації по підготовці, струк-турі, літературному оформленню та захисту дипломних, кваліфікацій-них і курсових робіт студентами педагогічних навчальних закладів.

Посібник розрахований на випускників педагогічних закладів та викладачів для керівництва дипломними (кваліфікаційними) робо-тами студентів.

Завдання 2. Дайте відповіді на запитання: Що називається анотацією? Яку роль виконують анотації? Який порядок укладання анотації?

Завдання 3. Напишіть анотації до 2–3 книг за фахом, урахував-ши всі вимоги щодо їх укладання.

 

 

37