Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

Анотація

 

Т. Б. Гриценко

УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я73 Г 85

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18 Г – 94 від 10.01.09)

Рецензенти:

Сологуб Н. М. – професор, доктор філологічних наук; Голубовська І. О. – професор, доктор філологічних наук; Безпаленко А. М. – доцент, кандидат філологічних наук.

Гриценко Т. Б.

Г 85 Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

ISBN 978-611-01-0031-1

У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професій-ним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі по-ведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення діло-вих паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, за-вдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе вироби-ти навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.

 

2