Главная->Українська мова->Содержание->§ 21. Публіцистичний стиль

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

§ 21. Публіцистичний стиль

О. Д. Пономарів зазначає, що публіцистика сьогодні є сфе-рою масової комунікації, тому цей стиль має дуже широкий діапазон. Він призначений для формування громадської думки. Визначальною його рисою є вдале поєднання логізації викладу з емоційно-експресивним забарвленням. Публіцистичні твори повинні бути бездоганними стосовно логічної побудови, впли-вовими й інформативними, експресивними (з-поміж емоційно-експресивних засобів є звернення до читача, зокрема у формі запитань-відповідей).

Характерні ознаки публіцистичного стилю:

1)         орієнтація на усне мовлення,

2)         використання діалогічної форми мовлення (часто увиразне-ної на тлі авторського монологу),

3)         чіткі політичні оцінки,

4)         присутність автора,

5)         широкий вияв авторської індивідуальності.

Виник цей стиль відносно пізно, у кінці минулого століття, коли,

на думку вчених, склалися основні його риси. Помітним кроком у розвитку і формуванні публіцистичного стилю становили поодино-кі твори у східноукраїнських альманахах: «Супліка до пана іздате-ля» Г. Квітки-Основ’яненка («Утренняя звезла», кн. 2), «Так собі до земляків» та «До побачення» Є. Гребінки (передмова і післямова до «Ластівки»), прозові вставки О. Корсуна до вірша «Від чого чапу-ра живе біля моря» (альманах «Сніп»), а також західно-українські альманахи «Русалка Дністровая» і «Вінок русинам на обжинки»).

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІІ

Автори публіцистичних творів

•          висловлюють думку нетрафаретними, нестандартними мов-ними засобами;

•          демонструють при цьому високе вміння створювати свіжу, нешаблонну образність;

•          досягають значного ефекту завдяки своїй орієнтації на кон-кретність назв предметів, явищ, понять тощо:

•          використовують живомовні, прості, точні слова і словоспо-лучення, якими послуговуються у своєму мовленні прості люди.

Запитання і завдання для самоконтролю

Завдання 1. Запишіть невеликий уривок тексту публіцистично-го стилю. Чим ви можете довести, що цей текст належить до саме цього стилю?

Завдання 2. Допишіть речення:

Публіцистичний текст – це …

Він використовується …

До публіцистичного тексту ставляться такі вимоги: …

Характерними рисами публіцистичного стилю є …

 

 

28