Главная->Українська мова->Содержание->§ 20. Основні стилі української мови

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

§ 20. Основні стилі української мови

Звичайно, для характеристики функціонально-стильової сис-теми важлива також форма мовлення – усна чи писемна. В усній формі мовлення виділяють розмовно-побутовий стиль і оратор-ський. Учені виділяють такі стилі писемної мови: публіцистич-ний, художній, науковий, офіційно-діловий. Інколи ще виділяють виробничо-технічний і епістолярний стилі. У зв’язку з жанровою диференціацією функціонально-стильових єдностей стилі мови по-діляються на різновиди (підстилі), наприклад, у межах публіцис-тичного стилю виділяються такі різновиди: стиль передової статті,

1Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів, К.: Вища школа, 1985. – С. 291–292.

2Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 6.

1Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови. – К.: Довіра. – С. 269.

131

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІІ

репортажу, нарису тощо. Зазначимо, що поряд з функціональними стилями, враховуючи характер експресивності мовних елементів, виділяються також стилі експресивні, або колоритно-експресивні різновиди, а саме: урочистий, офіційний, фамільярний, інтимно-ласкавий, гумористичний, сатиричний.

У сучасній українській літературній мові вчені виділяють такі функціональні стилі:

•          епістолярний,

•          ораторський,

•          розмовний,

•          художній,

•          публіцистичний,

•          науковий,

•          офіційно-діловий,

•          конфесійний. Усі стилі, за винятком розмовного, функціонують у писемній та

усній формах.

Віднести той чи інший текст до певного функціонального стилю, на думку М. А. Непийводи, можна на основі його глибокого аналізу, врахування всіх його ознак:

1)         мети і завдання спілкування;

2)         сфери спілкування;

3)         змісту тексту;

4)         використання мовних одиниць, що є діагностуючими для сти-лю, тобто тих, які відрізняють один стиль від іншого, напр.: сло-ва протокол, акт, заява, довідка, резолюція є діагностуючими для офіційно-ділового стилю, а слова-терміни є діагностуючими для на-укового стилю тощо;

5)         співвідношення мовних одиниць стилістично забарвлених

і стилістично нейтральних, визначення їх ролі й місця в загальній

структурі тексту.

Завдання 1. Допишіть речення. Стиль – це … Стилістикою називається ..

Для характеристики функціонально-стильової системи важ-лива…

Українська мова за професійним спрямуванням

Стилістика

В усній формі мовлення виділяють стилі:…

До писемних стилів мовлення належать …

Функціональні стилі – це…

До них відносять такі стилі: …

Віднести текст до того чи іншого стилю можна на основі …

Завдання 2. Запишіть по невеликому уривкові кожного із стилів. Назвіть, до якого стилю належить кожен текст. На основі чого ви зробили такий висновок?

 

 

27