Главная->Українська мова->Содержание->список рекомендованої літератури до розділу I

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

список рекомендованої літератури до розділу I

1.         Білецький А. О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕК, 1996. – 222 с.

2.         Білоус М. Заговори, щоб я тебе побачив // Антисуржик. – Львів: Світ, 1994. – 150 с.

3.         Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.

4.         Булаховський Л. А. Питання походження української мови. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 220 с.

5.         Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – С. 73.

6.         Голубкова О. В. Нормативное варьирование как средство рече-вого этикета (на материале современного английского языка): Авто-реф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1982.

 

7.         Горбачук В. Барви української мови. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1997. – 271 c.

8.         Гриценко П. Ю. Мова як акумулятор культури і одна з форм її вираження // Мова і культура. – К.: Либідь, 1986. – С. 66–90.

9.         Гриценко Т. Б., Безпаленко А. М., Бикова Г. П., Перевальська М. А. Контрольні роботи. Тестові завдання з української мови та культури мовлення / За ред. Т. Б. Гриценко. – К.: НАУ, 2002. – 112 с.

10 Гриценко Т. Б. Українська мова в житті суспільств. – К.: КІЖКГ, 1999. – 84 с.

11.       Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред.

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

12.       Зарубіжні українці / С.Ю.Лазебник (кер. авт. З–35 кол.),

Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар та ін. – К.: Україна, 1991. – 252 с.

13.       Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. – Дрого-бич: Відродження, 1994. – 218 с.

14.       Культура української мови: Довідник. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

15.       Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – 2-е вид., переробл. та доповн. – К.– Одеса: Либідь, 1991. – 279 с.

16.       Мацько Л. Українська мова як засіб формування національної свідомості // Українська мова як державна в Україні: Збірник матері-алів. – К.: Довіра, 1999. – С. 74–82.

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова в житті суспільства

17.       Маслов Ю. О. Введение в языкознание. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1987. – 272 с.

18.       Мельничайко В. Я., Добрянська І. В. Про культуру нашого мовлення. –Тернопіль, 1991. – 21 с.

19.       Мельничук А. С. Значение и содержание лингвистических единиц различных уровней // Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях. – Кишинев, 1982. – С. 69.

20.       Мова і культура / Відп. ред. В. М. Русанівський. – К.: Наукова думка. – 1986.–183 с.

21.       Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову. – К.: Рад. пись-менник, 1990. – 392 с.

22.       Одарченко П. Про культуру української мови. – К.: Смолос-кип, 1997. – 320 с.

23.       Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 239 с.

24.       Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мов-ного етикету // Українська мова і сучасність. – К.: 1991. – С. 92 – 98.

25.       Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрого-бич: Відродження, 1997. – 360 с.

26.       Речевое общение: проблемы и перспективы. – М., 1983. – С. 8.

 

27.       Семчинський С. В. Загальне мовознавство. – К.: Вища школа, 1988. – 328 с.

28.       Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Урок української. – 2001. – С. 14–15.

29.       Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Гри-щенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.

30.       Толочко П. П. Що або хто загрожує українській мові? – К., 1998. – 29 с.

31.       Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблик та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

32.       Ющук І. Держава і мова // Українська мова як державна в Україні: Збірник матеріалів. – К.: Довіра, 1999. – С. 14–21.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІ

 

 

19