Главная->Інші підручники->Содержание->6.4. Особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні

Світовий ринок послуг онлайн (частина 2)

6.4. Особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні

 

Система регулювання рекламної діяльності має триярус-ну структуру:

■          стихійне ринкове регулювання;

■          регулювання, здійснюване власне фірмами;

■          державне регулювання.

У США, наприклад, закони в сфері реклами приймаються і діють на загальнодержавному рівні, рівні штатів і окремих муніципалітетів. Існує більше 20 центральних відомств, що ре-гулюють рекламну діяльність (Федеральна торгова комісія;

Глава 6. Ринок міжнародних рекламних послуг

Управління по контролю за якістю харчових продуктів, меди-каментів і косметичних засобів; Відділ податків на спиртні на-пої і тютюнові вироби; Комісія з цінних паперів і біржових операцій і т.д.).

Створюються також рекламні асоціації, що контролюють рекламну діяльність своїх членів. Вони захищають їхні про-фесійні інтереси, але в той же час слугують сполучною ланкою між рекламними фірмами й урядовими закладами, що займа-ються питаннями реклами. Як правило, рекламні асоціації є авторитетними організаціями, що впливають на ринок рекла-ми. Ці асоціації займаються також стандартизацією й уніфікацією рекламної діяльності.

Крім національних існують міжнародні асоціації (Міжна-родна рекламна асоціація, Європейська і Міжнародна асоціації рекламодавців і т.д.), що контролюють рекламну діяльність у рамках світового ринку. Самими активними чле-нами, що субсидують подібні асоціації, стають МНК, що зацікавлені в розвитку організацій, що обмежують рекламну діяльність.

Однак сьогодні посилюється втручання держави в рек-ламну діяльність, оскільки в рекламних асоціаціях, як і в будь-яких організаціях на суспільних засадах, відсутній налагодже-ний механізм виконання прийнятих рішень і покарання за по-рушення цих рішень. Країни відрізняються також за рівнем обмежень на рекламну діяльність. В багатьох країнах існують закони, які обмежують кількість грошей, які компанія може витратити на рекламу, використання засобів розповсюдження, сутність рекламних висловів та інші аспекти рекламної про-грами. Скажімо, в Греції по телебаченню заборонено рекламу-вати іграшки, у Франції заборонена реклама алкогольних на-поїв по телебаченню та на спортмайданчиках. У промислово розвинутих країнах згідно законодавства не можна рекламува-ти товари, що представляють потенційну небезпеку для спо-живачів, насамперед в галузі фармацевтики, санітарії і гігієни. Крім того, у ряді країн регулюються взаємини конкурентів (наприклад, у Німеччині забороняються порівняння з конку-руючими товарами). Таким чином, різноманітні правові нор-ми примушують рекламодавців адаптувати свої рекламні кам-панії в різних країнах.

 

 

6