Світовий ринок послуг онлайн (частина 2)

Додаток 7

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451)

(Вводиться в дію Постановою ВР

N 1144-XII () від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452)

(Із змінами, внесеними згідно з Декретами

N від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76

N від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

Законами

N 3180-XII () від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

N від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.258

N від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

N від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404

N від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11

N від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71)

(В редакції Закону N від 23.03.96, ВВР, 1996, N 21, ст. 84)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

N від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62

N 178-XIV () від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.294)

(Додатково див. Закон N 2120-III () від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2628-III () від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259

N 2887-III () від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 80

N 2905-III () від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV () від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 1158-IV () від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1344-IV () від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1377-IV () від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228

N 1694-IV () від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83

N 1801-IV () від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493

N 2285-IV () від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV () від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267

N 3167-IV ( ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104 N 3235-IV () від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96)

(У тексті Закону слова “заклади освіти” в усіх відмінках

замінено словами “навчальні заклади” у відповідному

відмінку згідно із Законом N 1158-IV () від 11.09.2003)

Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, фор-мування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збага-чення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного по-тенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції Ук-раїни () і складається з цього Закону, інших актів законодавства Ук-раїни.

Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, на-укової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Стаття 3. Право громадян України на освіту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру за-нять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:

ДОДАТКИ

розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;

відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

різними формами навчання — очною, вечірньою, заочною, екс-тернатом, а також педагогічним патронажем.

2.         Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, сту-дентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчан-ня і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.

3.         Для одержання документа про освіту громадяни мають право на державну атестацію.

4.         Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають

освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного законо-

давства та міжнародних договорів.

Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

1.         Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-еко-номічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

2.         Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами державної виконавчої влади та органами місцевого само-врядування.

Стаття 5. Державний контроль за діяльністю навчальних за-кладів

Державний контроль за діяльністю навчальних закладів неза-лежно від форм власності здійснюється з метою забезпечення ре-алізації єдиної державної політики у галузі освіти. Державний кон-троль проводиться центральними і місцевими органами управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів при Міністерстві освіти України. Положення про центральні державні органи управління освітою, про Державну інспекцію навчальних за-кладів при Міністерстві освіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських ду-ховних цінностей;

органічний зв’язок із світовою та національною історією, куль-турою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою і виробництвом;

взаємозв’язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самовряду-вання в освіті.

Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається Конституцією України, Законом Ук-раїнської РСР “Про мови в Українській РСР” ().

Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах

1.         Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних ор-ганізацій.

2.         Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допус-кається.

3.         Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України (), не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі.

4.         Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у на-вчальних закладах первинні осередки об’єднань громадян, членами яких вони є.

Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації) Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відо-кремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський ха-рактер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними ор-ганізаціями.

ДОДАТКИ

Стаття 10. Управління освітою

1.         В Україні для управління освітою створюються система дер-

жавних органів управління і органи громадського самоврядування.

2.         Органи управління освітою і громадського самоврядування

діють у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 11. Органи управління освітою

До державних органів управління освітою в Україні належать:

Міністерство освіти України;

міністерства і відомства України, яким підпорядковані на-вчальні заклади;

Вища атестаційна комісія України;

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Стаття 12. Повноваження Міністерства освіти України та міністерств і відомств України, яким підпорядковані навчальні за-клади

1. Міністерство освіти України є центральним органом держав-ної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти.

Міністерство освіти України:

бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, на-уки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;

встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;

визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінан-сового забезпечення навчальних закладів;

здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотри-манням державних стандартів освіти, державне інспектування;

забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними орга-нами інших країн з питань, які входять до його компетенції;

проводить акредитацію вищих та професійно-технічних на-вчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкуван-ня, видає їм ліцензії, сертифікати;

формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;

розробляє умови прийому до навчальних закладів;

забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літера-тури;

розробляє проекти положень про навчальні заклади, що затвер-джуються Кабінетом Міністрів України;

організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педа-гогічних та вчених звань;

разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядко-вані навчальні заклади, Міністерством освіти Автономної Рес-публіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодав-ства про освіту в усіх навчальних закладах незалежно від форм влас-ності та підпорядкування;

здійснює керівництво державними навчальними закладами.

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його по-вноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпо-рядковані навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної Рес-публіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та ор-ганів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів уп-равління освітою, навчальних закладів незалежно від форм влас-ності.

Міністерство освіти України забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює на-уково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального проце-су і в позанавчальний час. (Частину першу статті 12 доповнено абза-цом згідно із Законом N 178-XIV () від 14.10.98)

2. Міністерства і відомства, яким підпорядковані навчальні за-клади, разом з Міністерством освіти України беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акре-дитації навчальних закладів, здійснюють контрольні функції по до-триманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв’язок із на-вчальними закладами та державними органами інших країн з пи-тань, що належать до їх компетенції, організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.

Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні за-клади, прийняті у межах їх компетенції, є обов’язковими для місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самовряду-вання, підпорядкованих їм органів управління освітою, навчальних закладів відповідного профілю незалежно від форм власності.

1. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених

ДОДАТКИ

до компетенції Міністерства освіти України, міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

4. Інші повноваження Міністерства освіти України, міністерств і відомств України, яким підпорядковані навчальні заклади, визна-чаються положеннями про них.

Стаття 13. Повноваження Вищої атестаційної комісії України

Вища атестаційна комісія України організовує і проводить атес-тацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання стар-шого наукового співробітника.

Положення про Вищу атестаційну комісію України затверд-жується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Повноваження місцевих органів державної виконав-чої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти

1. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місце-вого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції:

встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти Ук-раїни мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування на-вчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комуналь-ною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

забезпечують розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, госпо-дарське обслуговування;

здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, кон-тролюють виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних за-кладах;

вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклу-вання батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;

створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;

забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

організовують професійне консультування молоді та продук-тивну працю учнів;

визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо дер-жавного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону;

вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з надан-ням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або поз-бавлення волі на певний строк, можливості здобувати загальну се-редню освіту. (Частину першу статті 14 доповнено абзацом згідно із Законом N 3167-IV () від 01.12.2005)

2. Місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи уп-равління освітою, діяльність яких спрямовується на:

управління навчальними закладами, що є комунальною власністю; організацію навчально-методичного забезпечення на-вчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педа-гогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, вста-новленому Міністерством освіти України;

координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні

кадри, укладання договорів на їх підготовку;

контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю.

Місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх повнова-жень підпорядковані місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та відповідним державним орга-нам управління освітою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Державні стандарти освіти

1.         Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту,

обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є ос-

новою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня грома-

дян незалежно від форм одержання освіти.

Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та переза-твердженню не рідше як один раз на 10 років.

2.         Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимо-

гам визначається засновником навчального закладу, Міністерством

ДОДАТКИ

освіти України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, Міністерствами і відомствами, яким підпорядкованіт навчальні за-клади, місцевими органами управління освітою шляхом ліцензуван-ня, інспектування, атестації та акредитації навчальних закладів у по-рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.         За результатами ліцензування Міністерство освіти України,

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи

управління освітою у межах своїх повноважень надають навчальним

закладам незалежно від форм власності ліцензії на право здійснення

освітньої діяльності відповідно до державних вимог із встановлен-

ням за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями

обсягів підготовки, які відповідають кадровому, науково-методично-

му та матеріально-технічному забезпеченню, вносять їх до держав-

ного реєстру навчальних закладів.

Невиконання або грубе порушення навчальним закладом умов і правил ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недо-стовірної інформації щодо її здійснення є підставою для призупи-нення дії або анулювання ліцензії.

4.         За результатами акредитації вищих навчальних закладів, за-

кладів післядипломної освіти Міністерство освіти України разом з

міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади:

визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами (спеціально-стями), надає право видачі документа про освіту державного зразка;

встановлює рівень акредитації навчального закладу;

надає певну автономію навчального закладу відповідно до отри-маного статусу;

інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяль-ності вищих навчальних закладів;

вирішує в установленому порядку питання про реорганізацію вищого навчального закладу з наданням відповідного статусу або його ліквідацію.

5.         За результатами атестації дошкільних, середніх, позашкільних

та професійно-технічних навчальних закладів Міністерство освіти Ук-

раїни, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві орга-

ни управління освітою у межах своїх повноважень:

визначають відповідність освітніх послуг, які надаються на-вчальними закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

приймають рішення про створення спеціалізованих навчальних закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;

вносять пропозиції Міністерству освіти України про надання відповідного статусу професійно-технічним навчальним закладам;

приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів.

6. За особливі досягнення в роботі навчального закладу Прези-дентом України може бути надано статус національного навчально-го закладу.

Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті

1.         Органами громадського самоврядування в освіті є:

загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;

районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників,

з’їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим; Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.

2.         Органи громадського самоврядування в освіті можуть

об’єднувати учасників навчально-виховного процесу, спеціалістів

певного професійного спрямування.

3.         Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропо-

зиції щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішу-

ють у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науко-

во-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської

діяльності навчальних закладів.

Повноваження органів громадського самоврядування в освіті визначає в межах чинного законодавства Міністерство освіти Ук-раїни за участю представників профспілок, всеукраїнських педа-гогічних (освітянських) об’єднань.

Стаття 17. Самоврядування навчальних закладів

Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на:

самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності;

участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод підприємств, установ, організацій, громадян;

визначення змісту компонента освіти, що надається навчальним закладом понад визначений державою обсяг;

прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інже-нерно-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав, у тому числі за контрактами;

ДОДАТКИ

самостійне використання усіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розпису в межах встановленого фонду за-робітної плати;

здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров’я, охорони праці в навчальних закладах.

Стаття 18. Умови створення навчальних закладів

1.         Навчальні заклади створюються органами державної вико-навчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, становами, організаціями незалежно від форм власності, громадяна-ми відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

2.         Навчальні заклади, засновані на загальнодержавній або кому-нальній власності, мають статус державного навчального закладу.

3.         Навчальні заклади незалежно від їх статусу і належності забез-печують якість освіти в обсязі вимог державних стандартів освіти.

4.         Потреба у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності та їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.

Потреба в професійно-технічних навчальних закладах визна-чається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа — Міністерством освіти України.

Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних за-кладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.         Діяльність навчального закладу розпочинається за наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6.         Навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затвер-джених:

Міністерством освіти України стосовно навчальних закладів, що засновані на загальнодержавній власності і перебувають у його системі;

міністерствами, відомствами України, яким підпорядковані на-вчальні заклади, засновані на загальнодержавній власності, за пого-дженням з Міністерством освіти України;

Міністерством освіти України стосовно вищих навчальних за-кладів, заснованих на інших формах власності;

місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно державних навчальних за-кладів, що є комунальною власністю, і навчальних закладів (крім ви-щих навчальних закладів), заснованих на інших формах власності.

7. Навчальні заклади повинен мати власну назву, в якій обов’яз-ково вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, ко-легіум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет чи інше) та організаційно-правова форма.

Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти

Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють Міністер-ство освіти України, Національна Академія наук України, Академія педагогічних наук України, міністерства і відомства, яким підпоряд-ковані навчальні заклади, Міністерство освіти Автономної Рес-публіки Крим, вищі навчальні заклади, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади післядипломної освіти, інші науково-ме-тодичні і методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями.

Стаття 20. Керівник навчального закладу

1.         Навчальний заклад очолює його керівник (завідуючий, дирек-

тор, ректор, президент тощо).

2.         Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані Міністерству освіти України, обирають-ся за конкурсом і призначаються на посаду Міністерством освіти України шляхом укладання з ними контракту відповідно до поряд-ку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.         Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані іншим міністерствам і відомствам України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міністерством освіти України) відповідними міністер-ствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту.

2. Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються Міністерством освіти Автономної Рес-публіки Крим, відповідними обласними, міськими, районними орга-нами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого само-врядування.

ДОДАТКИ

5.         Керівники навчальних закладів, заснованих на інших формах власності, призначаються їх засновниками або уповноваженими ни-ми органами за попереднім погодженням з відповідними органами управління освітою місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.         Керівники вищих навчальних закладів щорічно звітують пе-ред загальними зборами (конференцією) колективу навчального за-кладу.

Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

У системі освіти діє державна психологічна служба.

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в на-вчальних закладах здійснюють практичні психологи. За своїм стату-сом практичні психологи належать до педагогічних працівників.

Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адап-тації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.

Стаття 23. Участь діячів науки, культури та представників інших сфер діяльності у навчально-виховній роботі

Діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності за рішенням навчального закладу можуть брати участь у навчально-ви-ховній роботі, керівництві учнівськими, студентськими об’єднання-ми за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному розвитку учнівської, студентської молоді, подавати консультаційну допомогу педагогам.

Стаття 24. Організація медичного обслуговування у системі освіти

Організація безкоштовного медичного обслуговування в сис-темі освіти забезпечується місцевими органами державної виконав-чої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється за-кладами Міністерства охорони здоров’я України, відомчими закла-дами охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства.

Стаття 25. Організація харчування в навчальних закладах

Організація та відповідальність за харчування у державних на-вчальних закладах покладаються на місцеві органи державної вико-навчої влади та органи місцевого самоврядування, міністерства і

відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджет-них асигнувань.

Харчування у навчальних закладах інших форм власності ор-ганізовують засновник і керівник закладу.

Контроль та державний нагляд за якістю харчування покла-дається на органи охорони здоров’я.

Стаття 26. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчан-ня, праці та виховання

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу.

Стаття 27. Документи про освіту

Випускнику державного або іншого акредитованого (атестова-ного) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.

Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ II СИСТЕМА ОСВІТИ

Стаття 28. Поняття системи освіти

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та са-моврядування в галузі освіти.

Стаття 29. Структура освіти

Структура освіти включає:

дошкільну освіту;

загальну середню освіту;

позашкільну освіту;

професійно-технічну освіту;

вищу освіту;

післядипломну освіту;

аспірантуру;

докторантуру;

самоосвіту.

Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:

ДОДАТКИ

початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта.

2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр.

Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (ступе-неву освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 31. Наукові ступені

1.         Науковими ступенями є:

кандидат наук;

доктор наук.

2.         Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються

спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, на-

укових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 32. Вчені звання

1.         Вченими званнями є:

старший науковий співробітник;

доцент;

професор.

2.         Вчені звання старший науковий співробітник, доцент, профе-

сор присвоюються на основі рішень вчених рад вищих навчальних

закладів, наукових установ і організацій у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

Стаття 33. Дошкільна освіта

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечен-ня фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, на-буття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.

Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

Дошкільними навчальними закладами є:

дошкільні навчальні заклади (ясла);

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

будинки дитини;

дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного ти-пу;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

дитячі будинки сімейного типу.

Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за ба-жанням батьків або осіб, які їх замінюють.

(Стаття 34 в редакції Закону N 2628-III () від 11.07.2001)

Стаття 35. Загальна середня освіта

1.         Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток

дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову

підготовку, професійне самовизначення, формування загально-людської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдоскона-лення.

2.         Держава гарантує молоді право на отримання повної загаль-ної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах навчальних закладів.

3.         За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові на-вчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.

Стаття 36. Середні навчальні заклади

1.         Основним видом середніх навчальних закладів є середня за-гальноосвітня школа трьох ступенів: перший — початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій — старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

2.         Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати ра-зом або самостійно.

3.         Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку.

ДОДАТКИ

4.         Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а також самостійних класів у них здійснюється за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5.         За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населен-ня можуть створюватися навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний за-клад”, “загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчаль-ний заклад” або об’єднання з іншими навчальними закладами, а та-кож загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.

(Частина п’ята статті 36 в редакції Закону N 2628-III () від 11.07.2001)

6.         Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створю-ються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих пред-метів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані шко-ли, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань. Особливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажу-вання до провідних вітчизняних та закордонних освітніх, культур-них центрів).

7.         Для здобуття загальної середньої освіти можуть створювати-ся вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

8.         Бажаючим н

 

43