Главная->Інші підручники->Содержание->7.1. Економіка освіти в системі економічних наук

Світовий ринок послуг онлайн (частина 2)

7.1. Економіка освіти в системі економічних наук

 

Економіка освіти — важлива галузь системи економічних наук. Вона відноситься до числа наймолодших економічних наук. Її предмет можна визначити так: це наука про спе-цифіку продуктивних сил і виробничих відносин у галузі, що створює освітні послуги і задовольняє потреби особистості і суспільства в них при обмежених ресурсах, які виділяються для цих цілей. Вона досліджує і виявляє особливості дії еко-номічних законів і категорій у сфері навчання і виховання підростаючого покоління, підготовки кваліфікованої робочої сили, підвищення освітнього і культурно-технічного рівня на-селення.

Об’єктом цієї науки є своєрідні продуктивні сили й еко-номічні відносини, характерні для організації і проведення процесу освітньої діяльності.

Суб’єктом дослідження і вивчення в економіці освіти ви-ступають люди, велика частина населення, що тією чи іншою мірою включена в освітню трудову діяльність. Це діти, що ви-ховуються в дошкільних закладах, учні шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів, студенти вузів і їх батьки, усі, хто споживає освітні послуги; вихователі, викладачі та інші працівники сфери освіти. Власне економічні відносини, що складаються між різними суб’єктами з приводу вироб-ництва, обміна, розподілу і споживання освітніх послуг, бага-тогранні і виходять за межі системи освіти. До цих відносин можна віднести наступні: відносини між державою й окремим працівником; між суспільством і зайнятими в системі освіти, а також в окремих її ланках і навчальних закладах; між педа-гогічними колективами й учнями і т.д. В економічному дослідженні ці різноманітні відносини повинні розглядатися в системі, а не в ізоляції один від одного.

Своєрідно проявляються в сфері освіти і закони ринково-го господарства: закон попиту та пропозиції, закон вартості та

Глава 7. Світовий ринок освітніх послуг

ін. Оскільки освіта переважно є безкоштовною, то попит на освітні послуги зазвичай не визначається платоспроможним попитом споживача. Економічні категорії в галузі освіти та-кож виявляються по-особливому. Незвичайною тут є праця і її компоненти, продукт праці — освітні послуги з їх особливою корисністю. Основним різновидом власності виступає інте-лектуальна власність. Своєрідно виражаються і такі загально-економічні категорії, як товар, його ціна, заробітна плата, гос-подарський механізм та ін.

 

 

11