Главная->Інші підручники->Содержание->5.2. Сучасні тенденції розвитку сфери інформації

Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

5.2. Сучасні тенденції розвитку сфери інформації

 

В наші дні інформація є таким самим важливим фактором виробництва, як земля, праця і капітал. На сучасному етапі для інформаційного забезпечення, включаючи сферу міжнарод-ного і зовнішньоекономічного прогнозування, характерні на-ступні особливості:

■          значне збільшення попиту на інформацію. Багато фірм почали відчувати нестачу інформації для управління діяльністю своїх підприємств, і насамперед для визначення ринкової стратегії, розробки довгострокових програм і вибору перспективних напрямків виробництва і збуту. Підвищення попиту на інформацію викликано також загальним ускладнен-ням структури управління компаніями, необхідністю прий-няття ними аргументованих рішень на основі прогнозної інформації;

■          упровадження принципово нової технології на базі швидкого розвитку електронно-обчислювальної техніки, що дозволило в розвинутих країнах створити ефективні національні і міжнародні інформаційні мережі. Про підвищен-ня ефективності мікросхем і зменшення їхньої собівартості свідчить той факт, що знизилася ціна 1 біта — найдрібнішої одиниці кількості інформації. Крім того, мікросхеми в розра-хунку на 1 біт стали істотно дешевше й у багато разів ефек-тивніше;

■          швидке розширення програмного забезпечення, що складає базу нової технології в інформаційних системах, навіть на фоні загальних порівняно високих темпів приросту основних складових інформатики.

■          виділення сектору ділової інформації, що включає інформацію про окремі товарні ринки і ринки конкретних країн як найбільш динамічної на сьогодні частини світового інформаційного ринку

З появою нових, більш складних ЕОМ вартість технічних засобів і програмування в абсолютному значенні в цілому зро-стає, причому витрати фірм на розробку і впровадження

Глава 5. Міжнародний ринок інформаційних послуг

інформаційних систем значно перевищують витрати на прид-бання електронно-обчислювальної техніки.

Важливим аспектом функціонування ринку інфор-маційних послуг є діяльність компаній — власників банків да-них і посередників. Власниками інформації є видавничі і дослідні організації, що володіють могутньою фінансовою і технічною базою, мають філії і велику мережу клієнтів. Влас-ники інформації одержують від своїх філій, клієнтів і з інших джерел дані, що обробляють, зберігають і на комерційній ос-нові передають посередникам. У зв’язку зі зростанням обсягу інформації, що переробляється, найбільш складним питанням для власників є вибір техніки і методів обробки, збереження масивів даних і їхнього пошуку, для вирішення якого ство-рюється спеціальне програмне забезпечення.

 

 

37