Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

(ЕКОМЕН)

А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко

СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчвльний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

®

Київ-2006

УДК 338.46(100)(075.8) ББК 65.9(О)6я73 Р 86

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-424 від 14.07.2006 р.)

Рецензенти:

В.А. Вергун — доктор економічних наук, професор ; З.О. Луцишин — доктор економічних наук, професор ; В.П. Пелішенко — доктор економічних наук, професор.

Румянцев А.П., Коваленко Ю.О.

Р 86 Світовий ринок послуг: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с.

ISBN 966-364-315-3

Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних та прак-тичних питань розвитку світового ринку послуг в умовах гло-балізації міжнародної економіки. Основна увага зосереджена на роз-критті економічної природи, сутнісних рис, напрямів функціонуван-ня світового ринку послуг на сучасному етапі еволюції міжнародних торговельних відносин. Подана класифікація світового ринку послуг та розглянуто такі його основні складові як: світові ринки транс-портних, туристичних, страхових, інформаційних, рекламних, фінансових, освітніх, інжинірингових послуг. Окремий розділ робо-ти присвячено висвітленню особливостей, проблем та пріоритетних напрямів розвитку сфери послуг в Україні в умовах глобалізації.

Для студентів вузів, викладачів, підприємців та читачів, що цікав-ляться питаннями міжнародної торгівлі послугами.

ISBN 966-364-315-3 © Румянцев А.П., Коваленко Ю.О., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006

 

 

2