Главная->Інші підручники->Содержание->2.4. Транспортна логістика

Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

2.4. Транспортна логістика

 

Поняття “логістика” в перекладі з грецької означає мис-тецтво обмірковувати, підраховувати. Вперше цей термін по-чали використовувати в Римській імперії, де існували спеціальні службовці — логісти або логістики, які займалися розподілом продуктів харчування. В Візантії логістика набула розповсюдження як військова наука. В ті часи завданням логістики було оснащення армії всім необхідним, аналіз кож-ного військового походу, сил суперників, планування руху та розподілу військових сил. За часів Другої Світової війни поча-ли вивчатися особливості операцій, пов’язаних з управлінням матеріальними потоками. Сьогодні основним завданням логістики є мінімізація витрат на ці операції. В сучасних умо-вах розвитку світової торгівлі витрати, пов’язані з матеріаль-но-технічним забезпеченням складають 13% вартості ВНП.

Наведемо декілька визначень цього поняття. По-перше, логістика — це управління підприємством у взаємозв’язку з його постачальниками та споживачами продукції. По-друге, логістика — це сукупність операцій по скороченню витрат на упаковку, завантажувально-розвантажувальні роботи, транс-портування, а також мінімізація витрат, пов’язаних з посеред-ницько-транспортною діяльністю.

Розрізняють наступні види логістики:

■          постачально-збутова — регулювання забезпечення ви-робництва сировиною та матеріалами, контроль за до-ставкою готової продукції;

■          виробнича — досягнення найбільшого ступеня взаємодії підрозділів підприємства з мінімальними за-тратами сировини та робочої сили;

■          транспортна — організація та здійснення процесу до-ставки товару з мінімальними затратами, максималь-ною цілісністю у чітко визначений термін;

■          інформаційна — оцінка діяльності підприємства.

В міжнародній практиці існує також поняття концепції логістики. Вона представляє собою систему поглядів на

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації процесів доставки. Кінцевою метою логістичної діяльності є оптимізація процесу доставки товару від виробника до спожи-вача. Транспортування як частина логістичної системи перед-бачає:

■          характеристику кожного виду транспорту та його здат-ності здійснити перевезення;

■          забезпечення цілісності вантажу;

■          оформлення транспортної документації;

■          розклад руху та розрахунок витрат на перевезення і т.д.

 

 

17