Главная->Інші підручники->Содержание->7.3. Види СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПОРЯДОК I СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

7.3. Види СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПОРЯДОК I СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ

 

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд

соціального страхування від нещаснш випадків

виплачує застрахованому чи особам, які мають на це

право, уразі настання страхового випадку.

Підставою для призначення страхових випадків є

акт Н-1.

"^

5"

Зазначені грошові суми складаються з:

1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі - щомісячна страхова виплата);

2) страхової витати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

3) страхової виплати пенсіїпо інвалідності потерпілому;

4) страхової витати пенсіїу зв ’язку з втратою годувальнша;

5) страховог виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробнщтві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови цього Фонду аборішення суду:

потерпілому з дня втрати

працездатності внаслідок

нещасного випадку або з дати

встановлення професійного

захворювання;

особам, які мають право на виплати у зв'язку із смертю

годувальника, з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

r

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого - у місячний строк з дня смерті застрахованого особам, які мають на це право.

Розрахунковим періодом, заякий обчислюється середня

заробітна плата (дохід) для оплати днів тгшчасової

непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального

страхування від нещаснш випадків на виробнщтві та

професіших захворювань, є період роботи за останнім

основним місцем роботи перед настанням страхового

випадку, протягом якого застрахована особа працювала та

сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися

страхові внески.

Ш Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника,

страхові витати провадяться з дня звернення.

Ш Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Ш Страхові виплати провадяться протягом строку, на який

встановлено втрату працездатності у зв'язку із страховим випадком, a

фінансування додаткових витрат   протягом строку, на який

визначено потребу в них,

Ш Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, встановленого при наступному огляді МСЕК або ЛКК, незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного зв'язку між настанням непрацездатності та ушкодженням здоров'я.

Ш Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Ш За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх особові рахунки в банку.

Ш Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом соціального страхування від нещаснш випадків, якщо рішення про їх виплату пришято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відомості, а також якгцо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат. Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їх сімей, а за їх

відсутності - включаються до складу спадщини.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпілим до Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, гцо призвів до настання страхового випадку.

 

Фонд соціального страхування від нещасних

випадків може відмовити у виплатах і наданні

соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний

випадок згідно із законодавством не визнаний

пов'язаним з виробництвом.

 

Страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено:

 

Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого мають особи, які перебували на утриманні застрахованої особи, а саме :

-          діти, які не досягли 16років; діти з 16 до 18 років , які н

працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або

юзумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є\ чнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами)

денної форми навчання, але не більш як до досягнення нгши

23років;

-          жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли

60 років, якгцо вони не працюють;

-          інваліди - члени сім ’їзастрахованої особи;

-          неповнолітні діти, на утргшання якга померлий

витачував або був зобов ’язаний витачувати аліменти;

-          непрацездатні особи, які не перебували на утриманні

померлого, але мають на це право (незалежно від того, разом

вони проживали чи окремо), тільки для призначення

щомісячних страховш виплат.

Особи, які не працюють та перебувають на обліку в центрі

зайнятості, не належать до осіб, які перебувають на утриманні

застрахованої особи.

Право на одержання страхових виплат мають також дружина

(чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо

він не працюєта доглядає дітей, братів, сестер або онуків

застрахованої особи, які не досягли 8-річного віку.

 

Сім’ю померлого складають особи, які спільно проживають, пов ’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов ’язки.

 

 

4