Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

БЕЗУГЛА Вікторія Олександрівна ЗАГІРНЯК Денис Михайлович ШАПОВАЛ Людмила Петрівна

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 23.08.2010. Формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.

Умовн. друк. арк. 11,7. Наклад - 700 прим.

Видавництво «Центр óчбової літератóри»

вóл. Елеêтриêів, 23 м. Київ 04176

тел./фаêс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безêоштовно в межах Уêраїни)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво сóб’єêта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

 

 

 

49