Главная->Інші підручники->Содержание->7.2. СТРАХОВІ ЕКСПЕРТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ПРАВА ТА ФУНКЦІЇ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

7.2. СТРАХОВІ ЕКСПЕРТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ПРАВА ТА ФУНКЦІЇ

Виконання статутних функцій щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.

J

Страховими експертами з охорони пращ можуть бути особи з

вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які

мають стаж практичноїроботи на підприємстві неменше

трьохроків та відповідне посвідчення, яке видається спеціально

уповноваженим центральним органом вшонавчої влади.

^

"^

Страхові експерти з охорони праці мають право:

1)         безперешкодно та в будь-яшй час відвідувати підприємства для

перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної

роботи з цих питань;

2)         у складі відповіднш комісій брати участь у розслідуванні нещаснш

випадків на виробнщтві та професійних захворювань, а також у перевірці

знань з охорони праці працівників підприємств;

3)         одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому

числіу письмовій формі, про стан охорони праці;

4)         брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

5)         вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про охорону праці і вгшагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустши ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільнщь і цехів, робота яких загрожує здоров ’ю або життю працівників;

6)         складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

7)         братиучасть як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань

та приймання в екстуатацію виробничих об’єктів, засобів виробнщтва

та індивідуального захисту, апаратури та пршадів контролю.

Розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві,

здійснюється відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві (далі - Порядок розслідування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1112.

СЗ

 

Згідно з пунктом 10 цього Порядку

розслідування роботодавець, одержавши

повідомлення про нещасний випадок (крім

випадків, передбачених пунктом 41 цього

Порядку), зобов'язаний негайно наказом

створити комісію з розслідування нещасного

випадку (далі - комісія) у складі не менше трьох

осіб та організувати розслідування.

 

Комісія зобов'язана протягом трьох діб:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якгцо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

-          з'ясувати обставши і причини нещасного випадку;

-          визначити, чи пов ’язаний цей випадок з виробнщтвом;

-          установити осіб, які допустшіи порушення вимог

законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо

запобігання подібним нещасним випадкам;

-          скласти акт розслідування нещасного випадку за формою

77-5 у трьох примірниках згідно з додатком 2 до Порядку

розслідування, а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з

виробнщтвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 до Порядку

розслідування у шести примірниках (далі - акт форми Н-1),

якщо цей нещасний випадок визнано пов’язангш з виробнщтвом,

або акт про нещасний випадок, не пов ’язаний з виробнщтвом, за

формою НПВ згідно з додатком 4 до Порядку розслідування,

якщо цей нещасний випадок визнано не пов’язатж з

виробнщтвом (далі - акт форми НПВ), і передати їх на

затвердження роботодавцю;

-          у разі виявлення гострого професійного захворювання

(отруєння), пов 'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1,

слід скласти також у чотирьох примірншах карту обліку

професійного захворювання (отруєння) за формою 77-5.

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються головою і всіма членами комісії. За незгоди із змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Н-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті форми Н-5.

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюеться

МСЕК (медико-соціальна експертиза) за участю Фонду

соціального страхування від нещасних випадків і визначаеться у

відсотках професійної працездатності яку мав потерпілий до

ушкодження здоров'я. МСЕКустановлює обмеження рівня

життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою

пов 'язане ушкодження здоров 'я, причину, час настання та групу

інвалідності у зв 'язку з ушкодженням здоров 'я, а також визначає

необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання

акта про нещасний випадок на виробнщтві, акта розслідування

професійного захворювання за встановленими формами, висновку

спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту

профпатології чи його відділення) про професійний характер

захворювання, направленнялікувально-профілактичного закладу

або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, наякому

потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або

робочого органу вшонавчої дирещії Фонду соціального

страхування від нещасних випадків, суду чи прокуратури.

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого,

інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури.

 

 

3